WSZYSTKIE DOKONANE ZMIANY ORAZ CO NOWEGO W PRZEPISACH W 2021 ROKU : KADRY, PŁACE, ZUS, PODATKI – termin 19-20 listopada

 • 19-20.11.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy:  Iwona Nowak-Przybylska, Adw. Piotr Wojciechowski 

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1 260 zł od osoby 

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA REŻIMU SANITARNEGO PODCZAS SZKOLEŃ STACJONARNYCH

*organizujemy małe kameralne grupy*

Szanowni Państwo,

dbając o Państwa bezpieczeństwo podczas szkoleń stacjonarnych organizowanych przez CWPP, wraz z zarządcą budynku i Centrum Konferencyjnym przygotowane zostały następujące rozwiązania w celu minimalizacji ryzyka zarażenia SARS-COV-2.

I. Bezpieczeństwo w salach szkoleniowych oraz na powierzchniach wspólnych

 • Zapewniamy odległości na sali szkoleniowej wynoszące min. 1,5m między Uczestnikami, Wykładowcą, Organizatorem;
 • Wszystkie powierzchnie użytkowane w ciągu dnia są regularnie dezynfekowane (klamki, poręcze, blaty, stoliki etc.),
 • Regularna wymiana powietrza we wszystkich pomieszczeniach,
 • Obsługa będzie używać jednorazowych rękawiczek oraz korzystać z maseczek lub przyłbic,
 • Cały serwis kawowy jest dokładnie czyszczony mechanicznie oraz wyparzany w wysokich temperaturach,
 • Dozowniki z płynami do dezynfekcji będą wystawione w miejscach ogólnodostępnych,
 • Zwiększona została częstotliwość dezynfekcji toalet,
 • W widocznych miejscach zostały wywieszone niezbędne informacje, instrukcje używania i zdejmowania rękawiczek oraz maseczek,

II. Bezpieczeństwo poza szkoleniami i konferencjami:

 • wszystkie sale zarówno przed i po konferencjach są dokładnie dezynfekowane,
 • w porach nocnych Centrum Konferencyjne będzie poddawane działaniom lamp UV oraz regularnie ozonowane (dzięki czemu niemal 100 % bakterii będzie neutralizowane),
 • wszystkie sprzęty na powierzchniach wspólnych są dokładnie czyszczone i dezynfekowane.

III. Bezpieczeństwo podczas przerw kawowych:

 • w dalszym ciągu korzystanie z przerw kawowych jest nielimitowane oraz dostępne przez cały okres szkolenia,
 • w trakcie przerw kawowych będzie dostępna dla Państwa nasza obsługa, która będzie na bieżąco realizować Państwa zamówienia,

IV. Bezpieczeństwo podczas lunchu:

 • w dalszym ciągu lunch będzie serwowany w postaci bufetu szwedzkiego z możliwością wyboru mięs, dań wegetariańskich oraz dodatków,
 • wydawaniem lunchu zajmie się obsługa centrum konferencyjnego, która przyjmie zamówienia oraz wyda go bezpośrednio wszystkim uczestnikom,
 • liczba miejsc przy stolikach będzie przystosowana do obowiązujących standardów.

Wykładowcy:

Iwona Nowak – Przybylska –  Praktyk z ponad 20 letnim stażem w zawodzie. Od 18 lat Główny Księgowy. Właścicielka Kancelarii Finansowo-Księgowej. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Od 15 lat trener grup szkoleniowych z zakresu płac, podatków, księgowości, rachunkowości finansów, ZFŚS, naliczania wynagrodzeń, zasiłków.

 

 

 

Mec. Piotr Wojciechowski – Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy.

W latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. Z tego okresu pochodzą pierwsze publikacje dotyczące transferu przedsiębiorstw, prawa urlopowego, czasu pracy czy zakazu konkurencji w stosunkach pracy.

W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W okresie merytorycznego kierowania pracami Departamentu Prawnego odpowiedzialny za wskazywanie kierunków interpretacyjnych przepisów prawa pracy stosowanych przez inspektorów pracy. W okresie pracy w Departamencie zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadzoną przez Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Wykłady, których słuchaczami byli inspektorzy pracy prowadzone były w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym w szczególności czasu pracy. Autor monografii: „Czas pracy – komentarz dla praktyków” wydany przez ODDK w 2011 r., oraz Komentarza do Kodeksu pracy dla Menedżerów HR w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy, wydany przez ODDK Gdańsk w 2014 r. Wykładowca prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I 

Zmiany w ustawie PIT- dot. kosztów pracowniczych, skali podatkowej i w sposobie obliczania zaliczek na podatek dochodowy w 2020r. oraz 2021r.:

a) zmiana wysokości pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, w tym zasady stosowania nowej wysokości kosztów przez płatnika

 • w roku podatkowym tj. od 1 stycznia 2020r. oraz od 1 stycznia 2021r.
 • wykazanie kosztów w PIT-11

b) wysokość kosztów dla niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście (dot. społeczników, członków zarządów, rad nadzorczych, menedżerów)

c) skala podatkowa w 2020r/2021r.. oraz wysokość stawki podatku i kwoty pomniejszającej podatek (zaliczki) stosowane przez płatnika

d) obliczanie przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy:

 • zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę (rola PIT-2)
 • obliczanie i pobór zaliczek w 2020r/2021r., z uwzględnieniem stawki podatkowej.
 • obliczanie zaliczki w tym za miesiąc, w którym pracownik przekroczył próg podatkowy
 • od przychodów z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, zlecenia, członków zarządów, RN, menedżerów)

e) obniżona stawka podatku zryczałtowanego z tytułu tzw. drobnych umów zleceń

„Ulga dla młodych” zasady jej stosowania w tym rola płatnika:

a) Ustawowe warunki korzystania ze zwolnienia z podatku w ramach „ulgi dla młodych”

 • jakie przychody zostały objęte ww. zwolnieniem
 • którzy młodzi podatnicy mogą skorzystać z ulgi dla młodych?
 • jak liczyć wiek osoby fizycznej uprawnionej  do zwolnienia
 • kwotowy limit zwolnienia roczny
 • jakie przychody nie są uwzględnione w zwolnieniu i ww. limitach
 • ulga dla młodych” a inne zwolnienia podatkowe
 • stosowanie zwolnienia przez płatnika w tym rola i znaczenie składanych przez podatników oświadczeń i wniosków

b) koszy uzyskania przychodów w momencie korzystania z ulgi dla młodych

 • jakie koszty na liście płac i w PIT-11
 • zasady stosowania 50% kup u twórców uprawnionych do ulgi

c) zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika w

 • po ukończeniu przez podatnika 26r. życia
 • po przekroczeniu limitu zwolnienia

d) składki ZUS od przychodów zwolnionych- jaka jest ich rola?, w tym obniżenie składki zdrowotnej  do wysokości zaliczki w warunkach kiedy przychód jest zwolniony

e) inne przepisy związane z ulgą dla młodych, min. dot. preferencyjnego opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci, korzystających z ulgi dla dzieci,

Przychody ze stosunku pracy, z umowy zlecenia.

Przychody wyłączone z limitu.

Przychody nieobjęte zwolnieniem z podatku.

Koszty uzyskania przychodu – podstawowe, 50%.

Kilka tytułów a 50% kosztów uzyskania przychodów.

Zaliczki w 2020r./2021r.

PIT-11 – jak poprawnie wypełnić? 

Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac:

 1. a) zasady finansowania PPK (państwo, pracodawca, uczestnik)
 2. b) składki podstawowe i dodatkowe, w tym finansowane przez pracodawcę i pracownika
 3. c) podstawa naliczania składek na PPK oraz terminy ich rozliczania
 4. d) opodatkowanie po stronie uczestnika składki finansowej przez firm
 5. e) wypłaty z PPK – zwolnione z podatku i opodatkowane zryczałtowanym podatkiem kapitałowym
 6. f) składki na PPK na liście płac – przykład

Pozostałe zagadnienia:

 • Nowy miesięczny raport ZUS RPA wprowadzony od 1.01.2019r. kiedy należy go sporządzić i przekazać do ZUS?
 • Co z rocznym limitem 30-krotności dla podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych?
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa –w 2020r.
 • PESEL dla cudzoziemców (identyfikator dla celów podatkowych) – zasady pozyskiwania

Zmiany w podatku PIT i w rozliczeniach z ZUS – wynikające z ustawy antycovidowej:

 • Nowe regulacje w zakresie zwolnień podatkowych
 • zmiana limitów niektórych zwolnień (zapomogi, świadczenia z ZFŚS dla pracowników, dopłata do wypoczynku dzieci)
 • nowe zwolnienia podatkowe; świadczenia postojowe oraz przychody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – w przedsiębiorstwach „zarzadzania kryzysowego”
 • Odliczenie darowizn przekazanych na walkę COVID-19
 • Odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy w tym pobranych przez płatnika od wynagrodzeń
 • Rozliczenie straty podatkowej za 2020r.
 • Zmiany w rozliczeniach z ZUS, w tym nowe obowiązki i ulgi;
 • zgłaszanie do ZUS – umów o dzieło
 • zwolnienie ze składek ZUS dla mikro i małych przedsiębiorców
 • odroczenie terminu płatności składek ZUS
 • Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej przez ZUS i organy podatkowe
 • Jak przygotować listę płac dla pracowników i zleceniobiorców w okresie dopłat do wynagrodzeń, zwolnień ze składek ZUS, odroczenia terminu płatności zaliczek itp.

Świadczenia  chorobowe. Podstawy wymiaru świadczeń jak prawidłowo je ustalać. Najważniejsze zagadnienia.

 1. wynagrodzenie chorobowe
 2. zasiłek chorobowy
 3. świadczenie rehabilitacyjne
 • prawo do zasiłku  a okresy wypłaty, okres wyczekiwania
 • kiedy  świadczenia chorobowe nie przysługują ?
 • zwolnienia lekarskie – kontrola orzekania i kontrola  ich wykorzystywania
 • świadczeń chorobowych – wysokość
 • okres zasiłkowy :

–  zasady jego liczenia,

–  braku kodu A,

–   wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego

 • świadczenie rehabilitacyjne

–  zasady ubiegania się

–  zasady przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego

–  okres przez który świadczenie przysługuje,

–  wysokość świadczenia,

– podstawa wymiaru świadczenia,

– zasady jej waloryzacji

 • podstawa wymiaru z jakiego okresu jest ustalana .
 • co rozumiemy przez  wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
 • jakie składniki wynagrodzenia  są wyłączone z obliczenia podstawy wymiaru
 • uzupełniania wynagrodzenia- zasady
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych
 • przyjmowanie lub nie składników wypłacanych  do określonego terminu,
 • zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem
 • zaliczkowa wypłata składnika
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym
 • zmiana wymiaru czasu pracy
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru

DZIEŃ II 

Prawo pracy w dobie COVID 19.

1. Wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy.

2. Badania lekarskie w dobie COVID 19.

3. Urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie i inne okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4. Kwarantanna – zasady postępowania.

5. Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowania.

6. Przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy z „tarczy antywirusowej” – zasady stosowania.

7. Zasady odsuwania pracownika od wykonywanej pracy.

8. Udzielanie urlopu w praktyce.

9. Tajniki pracy zdalnej: zasady, zlecenia, wzory.

 • Praca zdalna – najważniejsze aspekty
 • Czas pracy i praca zdalna a powierzenie innej pracy
 • Lista obecności podczas pracy zdalnej
 • W jaki sposób najlepiej określić potwierdzanie oraz zakończenie wykonywania pracy w trybie pracy zdalnej. Wewnętrzna procedura opisująca tryb i zasady.
 • Regulamin pracy zdalnej – obowiązek?
 • Czy w przypadku pracy zdalnej, pracodawca musi zapewnić narzędzia do pracy zdalnej: komputer, telefon, dostęp do internetu? Co jeśli pracownik zgłasza nam zwiększone koszty wynikające z pracy w domu lub konieczność dokupienia pakietów internetu? Czy pracodawca musi jakoś to rekompensować?
 • Co w przypadku, gdy pracownik pracujący zdalnie dozna w domu, w godzinach pracy, wypadku przy pracy?
 • Gdzie przechowywać dokumentację dotyczącą pracy zdalnej ?

10. BHP – o czym trzeba pamiętać.

Zatrudnianie i zwalnianie w dobie COVID 19.

1. Rodzaje umów o pracę i zasady ich rozwiązywania.

a) umowa o pracę na okres próbny,

b) umowa o pracę na czas określony,

c) umowa o pracę „na zastępstwo”,

d) umowa o pracę na czas nieokreślony.

2. Zasady składania oświadczeń woli w prawie pracy – klasycznie – pisemnie i on line.

a) przebieg rozmowy – pismo świadkowie,

b) przesyłki elektroniczne – mail, faks, skan.

c) wirtualne pokoje.

3. Upływ czasu jako przyczyna rozwiązania umów o pracę – jak komunikować, omówienie występujących problemów.

4. Porozumienie stron – praca na dokumencie.

Zasady sporządzania dokumentu – rola działów HR, analiza najczęściej występujących zapisów umownych, jakich błędów unikać.

4. Wypowiedzenie umowy o pracę.

a) zasady przygotowania organizacji do wypowiedzenia umowy o pracę – zbieranie dokumentów, maili, analiza przyczyn wypowiedzenia – rola działów HR.

b) prawidłowe formułowanie przyczyny wypowiedzenia po stronie pracodawcy i pracownika – praca na dokumencie, sformułowania, porządek przyczyn, liczba przyczyn, waga przyczyn.

c) bieg okresu wypowiedzenia – jak liczyć od kiedy do kiedy, czy można przerwać, czy można wydłużyć lub skrócić.

5. Rozwiązanie umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia z przyczyn dotyczących i niedotyczących pracownika. 

a) analiza przyczyn,

b) sposób formułowania przyczyn rozwiązania umowy o pracę.

c) termin na wręczenie oświadczenia woli.

d) zasady rozwiązywania umów z powodu długiego okresu niewykonywania pracy.

6. Procedura zwolnień grupowych „krok po kroku”.

a) zasady przygotowania organizacji – rola działów HR.

b) właściwe ustawienie procedury: informowanie urzędów, konsultacje z partnerami społecznymi, wręczenie pierwszego wypowiedzenia.

c) analiza przebiegu procesu – „ucieczki” na zwolnienia, pracownicy chronieni.

d) odprawa pieniężna – zasady ustalania wysokości.

7. Analiza najczęściej popełnianych błędów.

a) przyczyna,

b) bieg terminów.

Wybrane prawa i obowiązki pracownika – jako narzędzia zarządzania pracownikami.

1. Zasady podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych:

a) możliwość polecenia pracownikowi udziału w szkoleniach,

b) zasady wliczania czasu szkoleń do czasu pracy,

c) zasady sporządzania umów z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

2. Zasady odpowiedzialności porządkowej pracowników.

3. Prawne możliwości inwigilacji i dyscyplinowania pracowników (weryfikacja skrzynki mailowej, stosowane procedury w zakresie wejść i wyjść pracowników na teren pracodawcy).

4. Zasady nakładania na pracowników kar porządkowych.

5. Zasady odwoływania pracowników od nałożonych kar.

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.

1. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego:

2. Zasady udzielania urlopów zaległych.

3. Przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych.

4. Odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.

5. Urlop na żądanie – kiedy i w jaki sposób pracownik może zgłosić urlop na żądanie.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  19-20.11.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1 260 zł od osoby 

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję