Kadry, Płace, ZUS, Podatki w pigułce – omówienie dokonanych i najnowszych zmian w przepisach – termin 12-13 października

 • 12-13.10.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy:  Iwona Nowak-Przybylska, Anita Gwarek

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1 260 zł od osoby 

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA REŻIMU SANITARNEGO PODCZAS SZKOLEŃ STACJONARNYCH

Szanowni Państwo,

dbając o Państwa bezpieczeństwo podczas szkoleń stacjonarnych organizowanych przez CWPP, wraz z zarządcą budynku i Centrum Konferencyjnym przygotowane zostały następujące rozwiązania w celu minimalizacji ryzyka zarażenia SARS-COV-2.

I. Bezpieczeństwo w salach szkoleniowych oraz na powierzchniach wspólnych

 • Zapewniamy odległości na sali szkoleniowej wynoszące min. 1,5m między Uczestnikami, Wykładowcą, Organizatorem;
 • Wszystkie powierzchnie użytkowane w ciągu dnia są regularnie dezynfekowane (klamki, poręcze, blaty, stoliki etc.),
 • Regularna wymiana powietrza we wszystkich pomieszczeniach,
 • Obsługa będzie używać jednorazowych rękawiczek oraz korzystać z maseczek lub przyłbic,
 • Cały serwis kawowy jest dokładnie czyszczony mechanicznie oraz wyparzany w wysokich temperaturach,
 • Dozowniki z płynami do dezynfekcji będą wystawione w miejscach ogólnodostępnych,
 • Zwiększona została częstotliwość dezynfekcji toalet,
 • W widocznych miejscach zostały wywieszone niezbędne informacje, instrukcje używania i zdejmowania rękawiczek oraz maseczek,

II. Bezpieczeństwo poza szkoleniami i konferencjami:

 • wszystkie sale zarówno przed i po konferencjach są dokładnie dezynfekowane,
 • w porach nocnych Centrum Konferencyjne będzie poddawane działaniom lamp UV oraz regularnie ozonowane (dzięki czemu niemal 100 % bakterii będzie neutralizowane),
 • wszystkie sprzęty na powierzchniach wspólnych są dokładnie czyszczone i dezynfekowane.

III. Bezpieczeństwo podczas przerw kawowych:

 • w dalszym ciągu korzystanie z przerw kawowych jest nielimitowane oraz dostępne przez cały okres szkolenia,
 • w trakcie przerw kawowych będzie dostępna dla Państwa nasza obsługa, która będzie na bieżąco realizować Państwa zamówienia,

IV. Bezpieczeństwo podczas lunchu:

 • w dalszym ciągu lunch będzie serwowany w postaci bufetu szwedzkiego z możliwością wyboru mięs, dań wegetariańskich oraz dodatków,
 • wydawaniem lunchu zajmie się obsługa centrum konferencyjnego, która przyjmie zamówienia oraz wyda go bezpośrednio wszystkim uczestnikom,
 • liczba miejsc przy stolikach będzie przystosowana do obowiązujących standardów.

Wykładowcy:

Iwona Nowak – Przybylska –  Praktyk z ponad 20 letnim stażem w zawodzie. Od 18 lat Główny Księgowy. Właścicielka Kancelarii Finansowo-Księgowej. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Od 15 lat trener grup szkoleniowych z zakresu płac, podatków, księgowości, rachunkowości finansów, ZFŚS, naliczania wynagrodzeń, zasiłków.

 

Anita Gwarek – Prawnik, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, doświadczony prawnik. Uczestniczka procesu legislacyjnego, od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy wykorzystując swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach poświęconych tej problematyce, zwłaszcza w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień rodzicielskich oraz czasu pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I 

Zmiany w ustawie PIT- dot. kosztów pracowniczych, skali podatkowej i w sposobie obliczania zaliczek na podatek dochodowy w 2020r. oraz 2021r.:

a) zmiana wysokości pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, w tym zasady stosowania nowej wysokości kosztów przez płatnika

 • w roku podatkowym tj. od 1 stycznia 2020r. oraz od 1 stycznia 2021r.
 • wykazanie kosztów w PIT-11

b) wysokość kosztów dla niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście (dot. społeczników, członków zarządów, rad nadzorczych, menedżerów)

c) skala podatkowa w 2020r/2021r.. oraz wysokość stawki podatku i kwoty pomniejszającej podatek (zaliczki) stosowane przez płatnika

d) obliczanie przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy:

 • zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę (rola PIT-2)
 • obliczanie i pobór zaliczek w 2020r/2021r., z uwzględnieniem stawki podatkowej.
 • obliczanie zaliczki w tym za miesiąc, w którym pracownik przekroczył próg podatkowy
 • od przychodów z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, zlecenia, członków zarządów, RN, menedżerów)

e) obniżona stawka podatku zryczałtowanego z tytułu tzw. drobnych umów zleceń

„Ulga dla młodych” zasady jej stosowania w tym rola płatnika:

a) Ustawowe warunki korzystania ze zwolnienia z podatku w ramach „ulgi dla młodych”

 • jakie przychody zostały objęte ww. zwolnieniem
 • którzy młodzi podatnicy mogą skorzystać z ulgi dla młodych?
 • jak liczyć wiek osoby fizycznej uprawnionej  do zwolnienia
 • kwotowy limit zwolnienia roczny
 • jakie przychody nie są uwzględnione w zwolnieniu i ww. limitach
 • ulga dla młodych” a inne zwolnienia podatkowe
 • stosowanie zwolnienia przez płatnika w tym rola i znaczenie składanych przez podatników oświadczeń i wniosków

b) koszy uzyskania przychodów w momencie korzystania z ulgi dla młodych

 • jakie koszty na liście płac i w PIT-11
 • zasady stosowania 50% kup u twórców uprawnionych do ulgi

c) zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika w

 • po ukończeniu przez podatnika 26r. życia
 • po przekroczeniu limitu zwolnienia

d) składki ZUS od przychodów zwolnionych- jaka jest ich rola?, w tym obniżenie składki zdrowotnej  do wysokości zaliczki w warunkach kiedy przychód jest zwolniony

e) inne przepisy związane z ulgą dla młodych, min. dot. preferencyjnego opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci, korzystających z ulgi dla dzieci,

Przychody ze stosunku pracy, z umowy zlecenia.

Przychody wyłączone z limitu.

Przychody nieobjęte zwolnieniem z podatku.

Koszty uzyskania przychodu – podstawowe, 50%.

Kilka tytułów a 50% kosztów uzyskania przychodów.

Zaliczki w 2020r./2021r.

PIT-11 – jak prawidłowo wypełnić?

Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac:

 1. a) zasady finansowania PPK (państwo, pracodawca, uczestnik)
 2. b) składki podstawowe i dodatkowe, w tym finansowane przez pracodawcę i pracownika
 3. c) podstawa naliczania składek na PPK oraz terminy ich rozliczania
 4. d) opodatkowanie po stronie uczestnika składki finansowej przez firm
 5. e) wypłaty z PPK – zwolnione z podatku i opodatkowane zryczałtowanym podatkiem kapitałowym
 6. f) składki na PPK na liście płac – przykład

Pozostałe zagadnienia:

 • Nowy miesięczny raport ZUS RPA wprowadzony od 1.01.2019r. kiedy należy go sporządzić i przekazać do ZUS?
 • Co z rocznym limitem 30-krotności dla podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych?
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa –w 2020r.
 • PESEL dla cudzoziemców (identyfikator dla celów podatkowych) – zasady pozyskiwania

Zmiany w podatku PIT i w rozliczeniach z ZUS – wynikające z ustawy antycovidowej:

 • Nowe regulacje w zakresie zwolnień podatkowych
 • zmiana limitów niektórych zwolnień (zapomogi, świadczenia z ZFŚS dla pracowników, dopłata do wypoczynku dzieci)
 • nowe zwolnienia podatkowe; świadczenia postojowe oraz przychody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – w przedsiębiorstwach „zarzadzania kryzysowego”
 • Odliczenie darowizn przekazanych na walkę COVID-19
 • Odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy w tym pobranych przez płatnika od wynagrodzeń
 • Rozliczenie straty podatkowej za 2020r.
 • Zmiany w rozliczeniach z ZUS, w tym nowe obowiązki i ulgi;
 • zgłaszanie do ZUS – umów o dzieło
 • zwolnienie ze składek ZUS dla mikro i małych przedsiębiorców
 • odroczenie terminu płatności składek ZUS
 • Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej przez ZUS i organy podatkowe
 • Jak przygotować listę płac dla pracowników i zleceniobiorców w okresie dopłat do wynagrodzeń, zwolnień ze składek ZUS, odroczenia terminu płatności zaliczek itp.

Świadczenia  chorobowe. Podstawy wymiaru świadczeń jak prawidłowo je ustalać. Najważniejsze zagadnienia.

 1. wynagrodzenie chorobowe
 2. zasiłek chorobowy
 3. świadczenie rehabilitacyjne
 • prawo do zasiłku  a okresy wypłaty, okres wyczekiwania
 • kiedy  świadczenia chorobowe nie przysługują ?
 • zwolnienia lekarskie – kontrola orzekania i kontrola  ich wykorzystywania
 • świadczeń chorobowych – wysokość
 • okres zasiłkowy :

–  zasady jego liczenia,

–  braku kodu A,

–   wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego

 • świadczenie rehabilitacyjne

–  zasady ubiegania się

–  zasady przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego

–  okres przez który świadczenie przysługuje,

–  wysokość świadczenia,

– podstawa wymiaru świadczenia,

– zasady jej waloryzacji

 • podstawa wymiaru z jakiego okresu jest ustalana .
 • co rozumiemy przez  wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
 • jakie składniki wynagrodzenia  są wyłączone z obliczenia podstawy wymiaru
 • uzupełniania wynagrodzenia- zasady
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych
 • przyjmowanie lub nie składników wypłacanych  do określonego terminu,
 • zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem
 • zaliczkowa wypłata składnika
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym
 • zmiana wymiaru czasu pracy
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru

DZIEŃ II 

Zawarcie umowy o pracę:

 • rodzaje umów o pracę,
 • kiedy dochodzi do zawarcia umowy o pracę,
 • kiedy można zawrzeć umowę na okres próbny lub na czas określony (cel, okoliczności, limity),
 • możliwość zmiany rodzaju umowy o pracę,
 • skutki zawarcia konkretnego rodzaju umowy o pracę w zakresie jej rozwiązywania (w tym umowa na zastępstwo),
 • praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID – czy można nadal stosować?

Wybrane sposoby rozwiązania umowy o pracę:

 • na mocy porozumienia stron, gdy obie strony na to się godzą,
 • za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę lub pracownika, gdy zgoda nie jest wymagana, przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie – aspekty praktyczne,
 • w ramach zwolnień grupowych (najnowsze orzecznictwo),
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – najnowsze orzecznictwo.

Czasowe powierzenie wykonywania innych zadań na podstawie art. 42 par. 4 KP

Stosowanie przez pracodawcę mniej korzystnych warunków zatrudnienia:

 • poprzez wypowiedzenie zmieniające,
 • poprzez zawieszenie stosowania zakładowych przepisów prawa pracy (art. 9 1KP),
 • poprzez zawieszenie stosowania niektórych postanowień umów o pracę (art. 231a KP).

Świadectwo pracy – po zmianach:

 • wydawanie i prostowanie świadectwa pracy,
 • treść świadectwa pracy (bez pieczątki i imion rodziców),
 • żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy,
 • prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy,
 • orzeczenie zastępujące świadectwo pracy.
 • przechowywanie świadectwa pracy w aktach osobowych,

Zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego:

 • Plan urlopów i znaczenie wniosku złożonego przez pracownika wskazującego termin korzystania z urlopu.
 • W jakich przypadkach pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym przez pracownika?
 • W jakich przypadkach pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy – bez jego zgody, w tym zmiany w ustawie COVID?
 • Korzystanie z urlopu w okresie wypowiedzenia (od kiedy należy liczyć okres wypowiedzenia, łączenie korzystania z urlopu ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia – najnowsze orzecznictwo sądowe).
 • Zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika, w tym urlopu proporcjonalnego, w szczególności dla pracownika zatrudnionego przez część roku kalendarzowego, powracającego do pracy w danym roku kalendarzowym po wybranych okresach jej niewykonywania, zmieniającego wymiar etatu.
 • Urlop wypoczynkowy po chorobie pracownika dłuższej niż 30 dni, a obowiązek przeprowadzenia kontrolnych badań lekarskich.

Dane osobowe w stosunkach pracy – co wynika z Kodeksu pracy:

 • obowiązkowe dane osobowe pozyskiwane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika,
 • dane osobowe pozyskiwane za zgodą kandydata lub pracownika,
 • pozyskiwanie danych szczególnie wrażliwych, w tym danych biometrycznych,
 • monitoring w zakładzie pracy,
 • monitoring poczty elektronicznej,
 • nowa forma wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Pozyskiwanie danych o niekaralności.

Przywrócenie do pracy przed prawomocnym zakończeniem procesu sądowego – zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego.

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  12-13.10.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1 260 zł od osoby 

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję