Kadry, Płace, ZUS, Podatki w pigułce w 2020 – omówienie dokonanych i najnowszych zmian w przepisach – termin 18-19 czerwca

 • 18-19.06.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy:  D.Denkiewicz – Doradca Podatkowy, M.Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1 260 zł od osoby 

  Cena promocyjna: 1 190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia do 22 maja 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  Możliwość wyboru dnia!

  Dzień I – Danuta Denkiewicz (Płace)

  Dzień II – Monika Frączek (Prawo Pracy)

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

   

Wykładowcy:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia i kursy zawodowe z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

 

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

 

 

Program opracowały Danuta Denkiewicz oraz Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I – Wykładowca: Danuta Denkiewicz

1. Zmiany w ustawie PIT- dot. kosztów pracowniczych, skali podatkowej i w sposobie obliczania zaliczek na podatek dochodowy od 1 października 2019r. i w 2020r.

 a) zmiana wysokości pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, w tym zasady stosowania nowej wysokości kosztów przez płatnika

 • w okresie od 1 października 2019 do 31 grudnia 2019r.
 • w nowym roku podatkowym tj. od 1 stycznia 2020r.
 • wykazanie kosztów w PIT-11

 b) nowa wysokość kosztów dla niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście ( dot. społeczników, członków zarządów, rad nadzorczych, menedżerów)

 c) nowa skala podatkowej w 2019 i w 2020r. oraz nowa wysokość  stawki podatku i kwoty pomniejszającej podatek (zaliczki) stosowane przez płatnika

d) obliczanie przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy po zmianach:

 • zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę (rola PIT-2)
 • obliczanie i pobór zaliczek w okresie od 1.10 – 31.12.2019r., z uwzględnieniem nowej stawki podatkowej, nowej kwoty pomniejszającej  i zgodnie z nowym oświadczeniem pracownika o zastosowanie stawki 17,75%
 • obliczanie zaliczki w w tym za miesiąc, w którym pracownik przekroczył próg podatkowy
 • od przychodów z działalności wykonywanej osobiście ( umowy o dzieło, zlecenia, członków zarządów, RN, menedżerów)

e) obniżona stawka podatku zryczałtowanego z tytułu tzw. drobnych umów zleceń

2. „Ulga dla młodych” zasady jej stosowania  w 2020r. , w tym rola płatnika

 a) Ustawowe warunki korzystania ze zwolnienia z podatku w ramach „ulgi dla młodych”

 • jakie przychody zostały objęte ww. zwolnieniem
 • którzy młodzi podatnicy mogą skorzystać z ulgi dla młodych?
 • jak liczyć wiek osoby fizycznej uprawnionej  do zwolnienia?
 • jakie przychody nie są uwzględnione w zwolnieniu i ww. limitach?
 • ulga dla młodych” a inne zwolnienia podatkowe
 • stosowanie zwolnienia przez płatnika w 2020 r. w tym rola i znaczenie składanych przez podatników oświadczeń  i wniosków

b) koszy uzyskania przychodów w momencie korzystania z ulgi dla młodych

 • jakie koszty na liście płac i w PIT-11
 • zasady stosowania 50% kup w 2019 i w 2020r. u twórców uprawnionych do ulgi

c) zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika w 2019 i 2020r.

 • po ukończeniu przez podatnika 26r. życia
 • po przekroczeniu limitu zwolnienia

d) składki ZUS od przychodów zwolnionych- jaka jest ich rola?, w tym obniżenie składki zdrowotnej  do wysokości zaliczki w warunkach kiedy przychód jest zwolniony

e) zmiana innych przepisów związanych z ulgą dla młodych, min. dot. preferencyjnego opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci, korzystających z ulgi dla dzieci,

3. PIT-11 – poprawianie błędów, korekty

4. Wybrane zagadnienia z ustawy PIT, w szczególności

a) e-PIT wstępnie wypełniony przez Krajową Administrację Skarbową

b) obowiązki płatnika związane z przekazaniem informacji podatkowych, w tym identyfikator podatnika

c) zasady stosowania 50% kup z tytułu praw autorskich

 • rodzaje działalności twórczej z prawem do 50% kup i warunki korzystania z tych kosztów
 • ustalenie źródła przychodów w związku z odpłatnym przeniesieniem praw autorskich do utworu na podstawie umowy o dzieło/zlecenia
 • wymogi dokumentacyjne w odniesieniu do pracowników –twórców korzystających z 50% kup

5. Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac

a) zasady finansowania PPK (państwo, pracodawca, uczestnik)

b) składki podstawowe i dodatkowe, w tym finansowane przez pracodawcę i pracownika

c) podstawa naliczania składek na PPK oraz terminy ich rozliczania

d) opodatkowanie po stronie uczestnika składki finansowej przez firm

e) wypłaty z PPK – zwolnione z podatku i opodatkowane zryczałtowanym podatkiem kapitałowym

f) składki na PPK na liście płac – przykład

6. Pozostałe zagadnienia:

 • Nowy miesięczny raport ZUS RPA wprowadzony od 1.01.2019r. kiedy należy go sporządzić i przekazać do ZUS?
 • Co z rocznym limitem 30-krotności dla podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych?
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa –w 2020r.
 • PESEL dla cudzoziemców (identyfikator dla celów podatkowych) – zasady pozyskiwania

 DZIEŃ II – Wykładowca: Monika Frączek

1. Problematyka warunków wykonywania pracy, w szczególności:

 • czy są jakieś ograniczenia w zmienianiu warunków zatrudnienia na mocy
 • porozumienia stron?
 • w jakim przypadku pracodawca może wydać polecenie wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę?
 • czy można na 3 miesiące w roku kalendarzowym zmienić miejsce pracy bez wypowiedzenia zamieniającego?
 • czy wypowiedzenie zmieniające wymaga podania kryteriów doboru do takiego wypowiedzenia?
 • jakie są warunki poprawnego wypowiedzenia zmieniającego, czy trzeba pouczać o prawie do odwołania się do sadu pracy i podawać adres sadu pracy?
 • czy jeżeli pracownik nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego, to wypłaca mu się odprawę, czy nie?

2. Problematyka dotycząca udzielania urlopu wypoczynkowego, w tym:

 • czy pierwszego urlopu można udzielić awansem?
 • jak się udziela urlopu w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego?
 • jak się ustala wymiar urlopu wypoczynkowego, gdy ktoś mienia wymiar etatu w trakcie roku kalendarzowego?
 • czy można przejść do pracy z urlopem od poprzedniego pracodawcy?
 • jak się udziela urlopu wypoczynkowego w razie równoległego zatrudnienia?
 • czy na wniosek pracownika można mu udzielić urlopu na godziny?
 • kiedy można zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego?
 • czy można odmówić pracownikowi urlopu zgodnie z wnioskiem, czy trzeba się tłumaczyć?
 • czy są pracownicy, który mogą wymusić urlop wypoczynkowy w wybranym terminie?
 • czy można nie udzielić urlopu wypoczynkowego zgodnie z planem urlopów?
 • czy można odmówić urlopu na żądanie i w jakich przypadkach?
 • czy pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie w ciągu dnia pracy?
 • czy pracownikowi można nie udzielić 14 dni wypoczynku, czy też będą za to nieprzyjemności od PIP?
 • czy się da skutecznie odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
 • co może zrobić pracownik, gdy pracodawca „przeszkadza” mu na urlopie?
 • na jakich zasadach udziela się przesuniętych urlopów wypoczynkowych?
 • jak się udziela dodatkowego urlopu wypoczynkowego np. pracownikom niepełnosprawnym?
 • jak wyliczyć proporcję z urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego i kiedy trzeba to zrobić, a kiedy jest to zabronione?
 • gdzie się zbiera dokumenty dotyczące urlopów wypoczynkowych?

3. Problematyka dotycząca badań profilaktycznych pracowników:

 • jak poprawnie wypełnić skierowanie na badania?
 • jak długo jest ważne skierowanie na badania?
 • jak zbierać dokumenty związane z badaniami lekarskimi przechowywane w aktach osobowych (kopie czy oryginały)?
 • u jakiego lekarza pracownik powinien zrobić badania?
 • czy można udzielić urlopu wypoczynkowego bez badań kontrolnych?
 • czy można udzielić urlopu wypoczynkowego, gdy pracownik „nie wyrobił się” z badaniami?
 • czy pracownik może zrobić badania będąc na urlopie wypoczynkowym?

4. Praktyczne zagadnienia związane z ustaniem zatrudnienia, w szczególności:

 • czy można zwolnić mailem albo sms-em, jakie będą tego skutki?
 • od kiedy biegnie okres wypowiedzenia?
 • co zrobić jak pracownik nie chce podpisać porozumienia stron czy oświadczenia o wypowiedzeniu?
 • co zrobić, gdy pracownik nie chce się stawić, żeby odebrać wypowiedzenie albo ucieka?
 • na jakich zasadach udziela się urlopu wypoczynkowego oraz zwalnia się z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, najnowszy wyrok Sądu Najwyższego o zwalnianiu z obowiązku świadczenia pracy?
 • gdy się skróci okres wypowiedzenia, to do kiedy trwa zatrudnienie?
 • czy dni na poszukiwanie pracy przepadają, gdy nie zostaną wykorzystane?
 • za co można zwolnić dyscyplinarnie?
 • w jakich przypadkach przepadnie pracodawcy termin na zwolnienie dyscyplinarne?
 • kiedy się rozwiązuje stosunek pracy, gdy pracownik nie odebrał listu zawierającego oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę?
 • jaką datę ustania zatrudnienia wpisać w świadectwie pracy?
 • kiedy mamy do czynienia ze zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników?
 • co może być kryterium doboru pracownika do zwolnienia oraz jak i kiedy te kryteria trzeba podawać pracownikowi?
 • w jakim terminie musi być wydane świadectwo pracy? jakie są skutki opóźnienia?
 • kiedy można wysłać świadectwo pocztą?
 • jak opisać pracownika w świadectwie pracy?
 • jak się opisuje rozwiązanie stosunku pracy?
 • co trzeba napisać w świadectwie pracy na temat urlopu wypoczynkowego?
 • jak się wydaje świadectwo pracy w wyniku sprostowania?
 • jak się wydaje kopię świadectwa pracy?
 • jak prawidłowo napisać pouczenie w świadectwie pracy,
 • jak i kiedy wypisać informacje na żądanie pracownika/byłego pracownika?
 • jakie informacje podaje się w okresach nieskładkowych, a jakich nie?

5. Praktyczne zagadnienia dotyczące pracowników chronionych przed wypowiedzeniem:

 • jak wygląda ochrona przed zwolnieniem w przypadku nieobecności w pracy z powodu choroby?
 • czy można zwolnić pracownika od razu po powrocie ze zwolnienia lekarskiego?
 • czy można zwolnić za nieinformowanie o niezdolności do pracy?
 • na jakich zasadach przysługuje ochrona przedemerytalna?
 • za co można zwolnić pracownika, któremu ochrona przedemerytalna się skończy?
 • jak się wypłaca odprawę emerytalną?
 • w jakich przypadkach należy wypłacić odprawę emerytalną, jeżeli poprzedni pracodawca już ją zapłacił zgodnie z najnowszy orzecznictwem sądów pracy?
 • na czym polega ochrona pracownic w ciąży i kiedy umowa uległ przedłużeniu do dni porodu, a kiedy nie?
 • jak są chronieni pracownicy w trakcie urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich i na jakich zasadach są szczególnie traktowani po powrocie do pracy?

6. Praktycznie kwestie dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym:

 • jakie dokumenty dotychczas nie gromadzone w aktach zbiera się w części B akt osobowych zgodnie z najnowszą wykładnią?
 • jak się nakłada kary porządkowe i jak się zbiera dokumenty dotyczące kar w części D akt osobowych i na jakich zasadach się je usuwa, zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS, jakie dokumenty zbiera się razem z ewidencją czasu pracy?
 • jakie dokumenty przechowuje się poza dokumentacją pracowniczą?

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  18-19.06.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1 260 zł od osoby 

  Cena promocyjna: 1 190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia do 22 maja 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  Możliwość wyboru dnia!

  Dzień I – Danuta Denkiewicz (Płace)

  Dzień II – Monika Frączek (Prawo Pracy)

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

   

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję