KADRY, PŁACE I UBEZPIECZENIA 2023/2024- DWUDNIOWY WARSZTAT NA WZORACH DOKUMENTÓW I WYLICZENIACH – szkolenie online 7-8 grudnia

 • 07-08.12.2023| szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 15.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Anna Stokłosa – Radca Prawny

 • Cena : 890 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.

Wykładowca

Anna Stokłosa – radca prawny. Dyrektor ds. doradztwa prawa pracy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych. Specjalista prawa pracy, ubezpieczeń społecznych  i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach  z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

Program opracowała Anna Stokłosa. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I KADRY

MODUŁ I: DOKUMENTACJA KADROWA WYMAGANA NOWELIZACJĄ KODEKSU PRACY – warsztat na wzorach procedur, polityk i wniosków w związku z wejściem w życie nowych przepisów 

I.    Praca zdalna
1.    Wprowadzenie pracy zdalnej do zakładu pracy krok po kroku
2.    Dokumentacja pracy zdalnej – checklista dokumentów 
3.    Porozumienie / regulamin pracy zdalnej – warsztat
a)    treści obligatoryjne – jak sformułować:
– zasady rozliczenia zwrotu kosztów, ekwiwalentu, ryczałtu
– zasady porozumiewania się pracodawcy z pracownikiem
– zasady kontroli
b)    treści fakultatywne
4.    Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) –  dodatkowe zapisy dla pracownika wykonujące pracę zdalną – warsztat, wzór, forma, termin
5.    Procedura ochrony danych osobowych
a)    treści obligatoryjne i fakultatywne – warsztat
b)    wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z procedurą
6.    Współpraca z BHP-owcem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać od BHPowca?
a)    ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej –
b)    informacja zawierająca zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej
7.    Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej
a)    termin
b)    forma
c)    wzór
8.    Współpraca z informatykiem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać przy opracowaniu zasad instalacji, konserwacji i serwisu powierzonych narzędzi pracy
9.    Umowa o pracę – zapisy dodatkowe dla pracownika świadczącego pracę zdalną -warsztat
10.    Polecenie pracodawcy świadczenia pracy zdalnej – warsztat
a)    termin
b)    forma
c)    opracowanie wzoru polecenia
11.    Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej – wzór
12.Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej
a)    wzór
b)    forma
c)    obowiązek uwzględnienia , przyczyny odmowy uwzględnienia
13.    Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej – wzór, forma, termin, obowiązek uwzględnienia
14.    Wniosek o świadczenie pracy zdalnej okazjonalnej – wzór, forma, termin, obowiązek pracodawcy, uwzględnienia

II.    Kontrola trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu
1.    Wprowadzenie kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do alkoholu do zakładu pracy krok po kroku
3. Dokumentacja– checklista dokumentów 
4. Zapisy regulaminu pracy / obwieszenia – warsztat
a) treści obligatoryjne
b) treści fakultatywne
5. Oświadczenie pracownika o poinformowaniu o zasadach kontroli
a) wzór
b) forma
c) miejsce przechowania
6. Dokumentacja przeprowadzonej kontroli wzór, treść, forma, gdzie przechowywać
7. Wpis do ewidencji czasu pracy okresu niedopuszczenia pracownika do pracy
a) wynik wskazujący na alkohol / środki działające podobnie do alkoholu
b) wynik wskazujący na brak alkoholu  środków działających podobnie do alkoholu
8. Obwieszenie dla zleceniobiorców – treść, wzór

III.    Dyrektywa 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
1.    Aktualizacja informacji o równym traktowaniu w zatrudnieniu – wzór
2.    Nowe treści umowy o pracę – wzór
3.    Nowy wzór informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) -warsztat
a)    zasady pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią
b)    zasady dotyczące przechodzenia ze zmiany na zmianę
c)    zasady przemieszczania się miedzy miejscami wykonywania pracy
d)    procedura rozwiązania stosunku pracy
4. Polityka szkoleniowa pracodawcy – warsztat
5. Informacja dla pracownika skierowanego do świadczenia pracy za granicą – wzór, termin, forma
6. Wniosek pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywalnych warunków zatrudnienia (w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony)
a)    wzór
b)    Warunki złożenia wniosku
c)    obowiązek uwzględnienia, możliwość odmowy
d)    Odpowiedź pracodawcy na wniosek – wzór, termin, forma
7. Procedura awansu – warsztat (nowy dokument wymagany proponowanym brzmieniem art. 942 KP

IV.    Dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
1.    Zwolnienie z powodu siły wyższej
a)    warunki udzielenie zwolnienia, kalkulacja wynagrodzenia,
b)    wniosek – wzór, forma, termin złożenia
2.    Urlop opiekuńczy
a)    warunki udzielenia urlopu
b)    wniosek – wzór, forma, termin złożenia
3.    Wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
a)    co to jest elastyczna organizacja pracy
b)    kto może złożyć wniosek
c)    korzyści złożenia wniosku
d)    wniosek – wzór, forma, obowiązek uwzględnienia przez pracodawcę
e)    informacja pracodawcy o (nie)uwzględnieniu wniosku o elastyczną formę zatrudnienia – wzór, termin, forma
4.    Aktualizacja zgód rodzica dziecka do 8 roku życia (praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej) – wzór, miejsce przechowywania
5.    Wnioski związane z rodzicielstwem (urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski)
a)    planowane zmiany
b)    wzory
c)    forma i termin złożenia
d)    planowane przepisy przejściowe

MODUŁ II ELEKTRONIZACJA DOKUMENTÓW PRACOWNICZYCH W DZIALE KADR, HR I BIURZE KSIĘGOWYM PO ZMIANACH W KODEKSIE PRACY 

1.    Postać a forma elektroniczna
2.    Kompletna checklista dokumentów w postaci elektronicznej wprowadzona nowelizacją KP w 2023 r.
1)    wnioski pracownika
2)    odpowiedzi pracodawcy
3.    Wnioski pracownika na podstawie KP a wnioski ubezpieczonego o wypłatę zasiłku – czy nowelizacja ustawy zasiłkowej wprowadziła postać elektroniczną?
4.    Wniosek złożony w postaci elektronicznej a dokumentacja pracownicza prowadzona w postaci papierowej – prawidłowy schemat działania pracodawcy po wpływie wniosku
5.    Rekrutacja elektroniczna:
1)     tryb i sposób dostarczania dokumentacji niezbędnej do nawiązania stosunku pracy – kwestionariusz osobowy kandydata, kwestionariusz osobowy pracownika – czy te dokumenty wymagają własnoręcznego podpisu
2)    świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy, świadectwo ukończenia szkoły – czy pracodawca może zaakceptować skany dokumentów?
6.    Praca zdalna za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
1)    w jaki sposób pracownik powinien potwierdzić obecność w pracy zdalnej
2)    kontrola wykonywania pracy
3)    zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych – gotowe zapisy do regulaminu pracy zdalnej
4)    praca zdalna a RODO – w tym wytyczne PUODO
5)    zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych – gotowe zapisy do regulaminu pracy zdalnej
7.    Elektroniczna dokumentacja stosunku pracy
1)    zawarcie umowy o pracę za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub w formie ustnej (rozmowa telefoniczna) a wymóg pisemności
2)    bezpieczny podpis elektroniczny a forma pisemna umowy o pracę
3)    wydawanie poleceń w formie zdalnej (telefonicznie, via email)
4)    elektroniczny obieg dokumentów czasu pracy – m.in. czy ewidencja czasu pracy musi być wydrukowana i podpisana przez pracownika
5)    skuteczność wypowiedzenia umowy o pracę wysłanego mailem
8.    Inne formy monitoringu: w tym monitoring aktywności wykorzystywania komputerów służbowych, poczty email pracownika – cel, zakres, wzory zapisów
9.    Elektronizacja dokumentacji pracowniczej krok po kroku
10.    Ministerialny elektroniczny system do obsługi niektórych umów – wpływ na działy kadr i outsourcing usług kadrowych na podstawie ustawy obowiązującej od 23.01.2023 r.
1)    kategorie umów obsługiwanych przez system
2)    kto będzie mógł korzystać z systemu?
3)    umowa o pracę i umowa zlecenie
4)    funkcjonalności systemu czyli w czym system wyręczy pracodawcę lub zleceniodawcę?
5)    jakie dane trafią do systemu?
6)    jakie wnioski i oświadczenia pracownik i zleceniobiorca złożą za pośrednictwem systemu?
7)    czy system teleinformatyczny do obsługi umów zastąpi outsouring kadrowy oraz wyprze działy kadr?

DZIEŃ II PŁACE I UBEZPIECZENIA
 
MODUŁ I: ZASIŁEK MACIERZYŃSKI I WYNAGRODZENIE ZA ZWOLNIENIA Z PRACY DLA RODZICÓW PO WDROŻENIU DYREKTYWY UE WORK-LIFE BALANCE – WARSZTAT PŁACOWY

1.    Zwolnienie z powodu siły wyższej – warsztat wyliczeniowy wynagrodzenia za czas zwolnienia
2.    Urlop opiekuńczy
a) wyłączenie prawa do zasiłku chorobowego
b) urlop opiekuńczy a dodatkowe trzynaste wynagrodzenie
3.    Ciąża a świadczenia na rzecz pracownicy
a) wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy – warsztat wyliczeniowy
b) wynagrodzenie za czas zwolnienia na badania lekarskie związane z ciążą – warsztat wyliczeniowy
c) dodatek wyrównawczy – przeniesienie pracownicy w ciąży na inne stanowisko pracy – warsztat wyliczeniowy
d) wynagrodzenie i zasiłek chorobowy w czasie ciąży – zawyżona podstawa wymiaru zasiłku i fikcyjne zatrudnienie w kontrolach ZUS
e) prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownicy w ciąży 
f) zasiłek macierzyński a ulga (dla młodych, dla rodzica 4+, dla pracującego emeryta, na powrót) – ZPO, ZPM
4. Zasiłek macierzyński – wdrożenie Dyrektywy UE work – life balance
a) podstawa wymiaru zasiłku – przypadki trudne i niejednoznaczne
b) wysokość zasiłku macierzyńskiego 
c) podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
d) dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego
e) jednorazowe wyrównanie do wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku
5. Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorców
6. Zasiłek opiekuńczy:

MODUŁ II: ZALICZKA PDOF NA LIŚCIE PŁAC

1.    Oświadczenia i wnioski podatnika a ustalenie wysokości wynagrodzenia
2.    Checklista oświadczeń i wniosków pracownika wpływających na ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy i obowiązek ubezpieczeniowy 
3. Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy – warunki zastosowania
4. Kwota zmniejszająca zaliczkę PDOF 
a)    podwójna kwota zmniejszająca zaliczkę PDOF – warunki
b)    możliwość złożenia oświadczenia o zastosowanie „ulgi podatkowej” do 3 płatników równocześnie a
5. KUP
a) podstawowe
b) podwyższone
c) honorarium z 50% KUP na LP pracownika w oparciu o interpretację ogólną MP
d) wniosek o niestosowanie pracowniczych KUP
e) praca zdalna a podwyższone KUP
f) zapewnienie przez pracodawcę bezpłatnego transportu a KUP pracownika
g) LP po ustaniu zatrudnienia a LP
h) KUP w najnowszych interpretacjach i wyjaśnieniach
6. PIT 0
a) ulga dla młodych
b) ulga dla rodzica 4+
c) ulga dla silversa
d) ulga na powrót
7. Świadczenia socjalne a podatek PIT z uwzględnieniem zmian 
8. Rozliczanie przychodu po przekroczeniu progu podatkowego
9. Świadczenia zwolnione z PDOF – kompletna checklista 
10. Samochód służbowy na cele prywatne oraz samochód prywatny używany na cele służbowe
12. Praca zdalna – koszty, ekwiwalent, ryczałt – zasady ustalenia, opodatkowanie
Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy w nieprawidłowej wysokości wskutek błędu (fałszywego oświadczenia) pracownika
12. Termin i forma złożenia wniosków i oświadczeń wpływających na ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy
13. Wypłata świadczeń po ustaniu zatrudnienia a ważność oświadczeń podatnika
14. Przechowywanie wniosków i oświadczeń podatnika (czy akta osobowe to właściwe miejsce ich przechowywania?)

MODUŁ III: WSKAŹNIKI I STAWKI PŁACOWE W 2023/2024 r. PO ZMIANIE MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ 

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników w 2023 /2024 roku i jego wpływ na wysokość świadczeń
a) dodatek za wykonywanie pracy w porze nocnej 
b) wynagrodzenie za przestój 
c) odprawa pieniężna dla pracownika 
d) odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania lub rozwiązania stosunku pracy z powodu stosowania mobbingu 
e) kwota wolna od potrąceń
2. Wynagrodzenie zasadnicze poniżej minimalnego – technika wyrównania
3. Współczynnik urlopowy
4. Dieta za podróż służbową

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
KADRY, PŁACE I UBEZPIECZENIA 2023/2024- DWUDNIOWY WARSZTAT NA WZORACH DOKUMENTÓW I WYLICZENIACH – szkolenie online 7-8 grudnia
 • Data szkolenia:

  07-08.12.2023| szkolenie online |

 • Cena : 890 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję