DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W 2023 ROKU – SOLIDNY WARSZTAT NA WZORACH DOKUMENTÓW – szkolenie stacjonarne 31 marzec

 • 31.03.2023| szkolenie stacjonarne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 9.30 – 15.30 z przerwami

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Atlas Tower Al. Jerozolimskie 123

 • Wykładowca: Anna Stokłosa – Radca Prawny

 • Cena : 690 zł netto= brutto ( nasze szkolenia stacjonarne są zwolnione z podatku VAT)

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz edytowalnej elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały piśmienne (notatnik, długopis), przerwy cateringowe, obiad.

Wykładowca

Anna Stokłosa – radca prawny. Dyrektor ds. doradztwa prawa pracy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych. Specjalista prawa pracy, ubezpieczeń społecznych  i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach  z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

Program opracowała Anna Stokłosa. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

W 2023 roku do Kodeksu pracy zostaje wprowadzone badanie stanu trzeźwości oraz praca zdalna. Kolejne zmiany w prawie pracy są wymagane wdrożeniem dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Implementacja prawa europejskiego oznacza zmiany w umowach o pracę oraz w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem.

Nowe przepisy wymagają od każdego pracodawcy opracowania od kilku do kilkudziesięciu nowych dokumentów kadrowych.

Warsztat na wzorach kilkudziesięciu wzorach dokumentów, który rozwieje wszelkie wątpliwości w zakresie poprawnego prowadzenia akt osobowych, dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz pozostałej dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Szkolenie uwzględnia zaktualizowane wzory dokumentów w oparciu o zmiany wchodzące w życie w 2023 r.

Korzyści udziału w szkoleniu:

 • uczestnik otrzyma kompletną checklistę procedur, polityk, zasad i wniosków, które każdy pracodawca powinien opracować przed wejściem w życie nowych przepisów
 • uczestnik otrzyma gotowe wzory dokumentów bądź zostanie przeprowadzony warsztat opracowania propozycji zapisów ze wskazaniem treści obligatoryjnych oraz takich, które warto uwzględnić

CEL szkolenia:
Celem szkolenia jest:

 • poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących prowadzenia dokumentacji kadrowej
 • wyposażenie uczestników szkolenia w komplet dokumentów wymaganych nowelizacją Kodeksu pracy – albo jako gotowy wzór dokumentu albo jako wypracowany podczas zajęć model procedury, polityki bądź zasad

MODUŁ 1: AKTA OSOBOWE

1. Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników i archiwizacji dokumentacji pracowniczej 

a) jakie dokumenty w części A, B, C, D

b) numeracja i opis stron

c) elektronizacja – krok po kroku

d) okres przechowywania dokumentacji

– kazusy i przykłady

– wzór informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

2. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej

a) dokumentacja pracownicza: jakie dokumenty kadrowe stanowią dokumentację pracowniczą; postać papierowa i postać elektroniczna dokumentacji pracowniczej; nowe rozwiązania w zakresie prowadzenia akt osobowych; części akt osobowych

b) przechowywanie dokumentacji pracowniczej: przechowywanie dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika

c) archiwizacja: jakie dokumenty podlegają archiwizacji w aktach osobowych; okres archiwizowania akt osobowych: w jakich sytuacjach dokumentacja pracownicza podlega 10-letniej archiwizacji, a w jakich okres przechowywania wynosi 50 lat; szczególne zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, która może stanowić dowód w postępowaniu sądowym

d) niszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb

e) obowiązkowa informacja wydawana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy po ustaniu stosunku pracy – zakres informacji, wzór

f) zasady prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej – wymogi, przekształcenie dokumentacji sporządzonej w postaci papierowej w dokumentację w postaci elektronicznej, obowiązkowa informacja dla pracownika o prowadzeniu dokumentacji w postaci elektronicznej, wzór informacji

g) tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom jego rodziny

h) warunki wydawania pracownikowi kopii dokumentacji

i) odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej

Część A: Dokumenty pochodzące od kandydatów na pracowników 

a) kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika – wzór od 04.05.2019 r.

b) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem:
–  badań dt prowadzenia samochodu w celach służbowych – zwolnienia z badań wstępnych z uwagi na orzeczenie pochodzące z poprzedniego zatrudnienia
oryginał, kopia, wzór skierowania na badania profilaktyczne

c) dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności w celu ustalenia szczególnych uprawnień pracownika z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności

d) świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia (za jaki okres pracodawca ma prawo żądać świadectwa pracy, postępowanie w przypadku informacji w świadectwie pracy o zajęciu wynagrodzenia za pracę)

e) postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza Polską / zatrudnienie w państwie macierzystym cudzoziemca

f) czy pracodawca ma prawo żądać od kandydata na pracownika zdjęć i referencji oraz oświadczenia lub zaświadczenia z KRK o niekaralności?

g) testy psychologiczne w procesie rekrutacyjnym

h) kopia dowodu osobistego w aktach osobowych

i) czy można zapytać kandydatkę do pracy o fakt ciąży w przypadku zatrudnienia na stanowisko pracy, gdzie praca kobiety w ciąży jest wzbroniona?

Część B: dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia 

a) kwestionariusz osobowy pracownika według wzoru od 04.05.2019 r.

b) umowa o pracę (szczegółowe omówienie), forma umowy o pracę, pisemne oświadczenie pracodawcy potwierdzające zawarcie umowy o pracę w formie ustnej, zasady określania miejsca wykonywania pracy (przedstawiciel handlowy, budowlaniec, kierowca), klauzule poufności wynagrodzenia, dodatkowa treść umowy o pracę pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, jak formułować przyczyny zawarcia umowy); nowa treść umowy o pracę po wdrożeniu dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

c) dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia – wzór (termin przekazania pracownikowi dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia, treść informacji u pracodawcy posiadającego regulamin pracy, treść informacji u pracodawcy nieposiadającego regulaminu pracy, jak prawidłowo określić normę czasu pracy, w szczególności pracownika niepełnoetatowego lub zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy, nowy wzór informacji po wdrożeniu dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

d) oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o równym traktowaniu w zatrudnieniu – wzór zaktualizowaniu po zmianie KP w 2023 r.

e) pozostała dokumentacja przy nawiązaniu stosunku pracy (potwierdzenie odbycia wstępnego szkolenia BHP, zakres obowiązków pracownika, instruktaż stanowiskowy, oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym – wzór, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy i wynagradzania – wzór, pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą)

f)  dokumenty dotyczące korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich  z uwzględnieniem zmian po wdrożeniu dyrektywy 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
– wniosek o urlop macierzyński – termin złożenia, wzór
– wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego  – termin, wzór
– wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego pracownikowi – ojcu dziecka – termin, wzór
– wniosek o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego – termin złożenia, wzór
– wniosek o urlop rodzicielski – termin złożenia, wzór
– wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego – wzór
– oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego
– wspólne korzystanie przez rodziców z urlopu rodzicielskiego – wzór wniosku i oświadczenia
– wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
– wniosek o urlop wychowawczy – nowy termin złożenia, wzór

g) urlop wychowawczy (termin złożenia wniosku)
– wzór wniosku o udzielenie
– wzór wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie możliwości korzystania z urlopu wychowawczego
– wzór wniosku o skrócenie urlopu wychowawczego
– równoczesne korzystanie z urlopu wychowawczego przez obydwoje rodziców – wzór wniosków, oświadczenia

h) umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania umowy o pracę – kluczowe zapisy

i) dokumenty związane z powierzeniem mienia z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się  – kluczowe zapisy

j) orzeczenie lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi

k) zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników (podnoszenie kwalifikacji a nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, podnoszenie kwalifikacji za wiedzą pracodawcy a podnoszenie kwalifikacji za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy, umowa szkoleniowa a porozumienie szkoleniowe, obowiązki pracodawcy wobec pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe) – kluczowe zapisy umowy

l) dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej (zmiana w 2023 r.) – checklista dokumentów do opracowania

Porozumienie / regulamin pracy zdalnej – warsztat

 • treści obligatoryjne – jak sformułować:

– zasady rozliczenia zwrotu kosztów, ekwiwalentu, ryczałtu

– zasady porozumiewania się pracodawcy z pracownikiem

– zasady kontroli

 • treści fakultatywne

Część C: dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy

a) dokumenty związane z rozwiązaniem umowy o pracę – formułowanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę – warsztaty
– rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem – wzór
– rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór
– rozwiązanie umowy w trybie art. 52, 53 – wzory
– informacja w oświadczeniu pracodawcy o prawie odwołania do sądu

b) świadectwo pracy – omówienie wzoru świadectwa

– termin wydania świadectwa pracy

– sposób doręczenia pracownikowi świadectwa pracy

– treść świadectwa pracy

 • tryb ustania stosunku pracy, szczególne podstawy rozwiązania stosunku pracy
 • prawidłowe określenie podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy
 • prawidłowe określenie podstawy prawnej rozwiązania umowy o pracę
 • prawidłowe określenie szczególnych podstaw rozwiązania stosunku pracy
 • informacja dt. wykorzystania urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego w świadectwie pracy, urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego
 • zajęcie wynagrodzenia za pracę a obowiązki pracodawcy co do treści świadectwa pracy (obowiązek kontaktu z poprzednim pracodawcą)
 • czy wskazywać formę wykorzystania urlopu (w naturze, ekwiwalent)
 • informacje uzupełniające: obligatoryjne, na wniosek (o wysokości i składnikach wynagrodzenia, o uzyskanych kwalifikacjach, o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznania mu odszkodowania

– sprostowanie świadectwa pracy (odmowa sprostowania w formie elektronicznej od 01.01.2017 r.
– zmiana treści świadectwa pracy:
– kto jest uprawniony do podpisania świadectwa pracy
– zasady przechowywania świadectwa pracy i wydawania jego odpisu

c) umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy – kluczowe zapisy umowy

d) potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym

e) orzeczenie lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku

Część D: dokumenty związane z nałożeniem kary porządkowej  

MODUŁ II: DOKUMENTACJA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY

MODUŁ III: POZOSTAŁA DOKUMNTACJA PRACOWNICZA

a) Regulaminy pracy, wynagrodzeń

b) Porozumienia zbiorowe

c) Dokumentacja płacowa: nowy wzór PIT-2

MODUŁ IV: Ochrona danych osobowych pracowników według RODO: pracodawca jako administrator danych 

a) wzór upoważnienia do przetwarzania danych oraz klauzuli informacyjnej dla kandydata i pracownika zgodny z RODO (czy przechowywać w teczce akt osobowych?)

b) dokumentacja monitoringu w zakładzie pracy w teczce akt osobowych – wzory dokumentów

Pytania uczestników – szkolenie ma charakter praktyczny, czas na pytania przewidziany w trakcie całego czasu szkolenia.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W 2023 ROKU – SOLIDNY WARSZTAT NA WZORACH DOKUMENTÓW – szkolenie stacjonarne 31 marzec
 • Data szkolenia:

  31.03.2023| szkolenie stacjonarne | Warszawa |

 • Cena : 690 zł netto= brutto ( nasze szkolenia stacjonarne są zwolnione z podatku VAT)

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz edytowalnej elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, materiały piśmienne (notatnik, długopis), przerwy cateringowe, obiad.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję