Dokumentacja Kadrowa kompleksowo – kwestie sporne i problematyczne w oparciu o stanowiska urzędowe – termin 24-25 września

Dokumentacja Kadrowa kompleksowo – kwestie sporne i problematyczne w oparciu o stanowiska urzędowe – termin 24-25 września

 • 24-25.09.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby

  Cena promocyjna: 1090zł od osoby przy zapisie do 10 września 2019r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu dokumentacji pracowniczej, obejmującym najważniejsze rodzaje dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników.

Szkolenie uwzględnia obecny stan prawny, ale przede wszystkim pomaga przygotować się na zmiany w zakresie pozyskiwania danych i dokumentów od kandydatów do pacy i nowych pracowników zgodnie z RODO i przepisami prawa pracy, które weszły w życie 25 maja 2018 r. (wyjaśni, które z przepisów RODO będą wprost stosowane w działach kadr, jak poprawnie powinna być wyrażona zgodna na przetwarzanie danych oraz których danych nie wolno będzie przetwarzać za zgodą).

W ramach szkolenia zostaną omówione bardzo istotne zmiany dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Program, oprócz najnowszych zmian prawnych, uwzględnia również aktualne interpretacje urzędowe i bieżące orzecznictwo.

Nowe regulacje Kodeksu pracy w zakresie zasad prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., w tym:

 • nowy 10 letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, jak go liczyć w razie powrotu pracownika do pracy,
 • zasady postępowania po zakończeniu okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (oddanie dokumentacji, zniszczenie dokumentacji nieodebranej),
 • zasady poprawnego sporządzania wręczanej wraz ze świadectwem pracy informacji o okresie przechowywania, terminie na odebranie dokumentacji, terminie na jej zniszczenie (w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo),
 • zasady przekazywania pracownikowi informacji o prawie odbioru dokumentacji,
 1. Przypadki, w których okres przechowywania dokumentacji pracowniczej będzie wydłużony oraz przypadki, w których pracodawca będzie musiał oddać dokumentację na przechowanie profesjonalnym przechowawcom,
 2. Sytuacje, w których pracodawca miał lub będzie miał obowiązek zakładać nowe akta osobowe i dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sytuacje, w których przepisy nakładają obowiązek kontynuowania prowadzenia dotychczasowej dokumentacji pracowniczej oraz sytuacje, w których przepisy nie przesądzają o obowiązku pracodawcy w tym zakresie,
 3. Zasady postępowania z aktami osobowymi i dokumentacją pracowniczą w sprawach związanych ze stosunkiem pracy w przypadku stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r., w tym wątpliwości co do okresu przechowywania poszczególnych kategorii dokumentów,
 4. Obowiązki, jakie będą konieczne do spełnienia, żeby możliwe było skrócenie do 10 lat 50 – letniego okresu przechowywania akt osobowych pracowników (konieczność złożenia do ZUS-u dokumentów: ZUS OSW i ZUS RIA) oraz konieczność wypełniania nowych albo zmienionych innych dokumentów ZUS-owskich,
 5. Problemy praktyczne związane z przejściem i prowadzeniem dokumentacji papierowej w postaci elektronicznej, w tym:
 • obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni w razie przejścia na elektroniczną dokumentację,
 • zasady, na jakich odbywa się zwrot poprzedniej postaci akt i dokumentacji,
 • konieczność zachowania odpowiedniej postaci wydawanej dokumentacji,

Obowiązek wydawania kopii przechowywanej dokumentacji na życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby), w tym:

 • zasady sporządzania takich kopii,
 • termin na ich sporządzenie,
 • możliwość wydawania kopii na nośniku danych,
 • możliwość pobierania opłat za kolejną kopię – zgodnie z najnowszą wykładnią,
 • zasady postępowania z wnioskiem o wydanie kopii dokumentacji,

Nowy podział akt osobowych, nowy wykaz dokumentów umieszczanych w poszczególnych częściach akt, wynikające z nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej w tym:

 • nowe zasady przechowywania dokumentów dotyczących kar porządkowych,
 • możliwość tworzenia „podczęści” w częściach A, B i C akt osobowych,
 • nowe zasady przyjmowania odpisów i kopii dokumentów od wybranego kandydata do pracy i pracownika,

Zasady prowadzenia nowego zbioru dokumentów składających się na dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy – problemy praktyczne,

 1. Warunki, jakie muszą być zapewnione:
 • dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci papierowej,
 • dokumentacji pracowniczej prowadzonej w wersji elektronicznej,
 1. Konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie),
 2. Regulacje przejściowe dotyczące sposobu prowadzenia i warunków przechowywania dotychczasowej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników do nowych rozwiązań prawnych,
 3. Pozostałe zagadnienia wynikające ze zmiany przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej w tym:
 • problematyka prowadzenia i przechowywania innych dokumentacji niż dokumentacja pracownicza , np. dokumentacji wypadkowej i chorób zawodowych,
 • zasady wydania przepustek i identyfikatorów,
 • problematyka kwestionariuszy osobowych (pierwszy etap zmian, kolejny etap zmian w pierwszym kwartale 2019 r.),

Nowe dokumenty pozyskiwane w związku z prawem dokonywania wypłaty wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. na rachunek płatniczy pracownika:

 • informacja o numerze rachunku płatniczego,
 • wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych,
 • obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie – czas na realizację tego obowiązku do upływu 21 stycznia 2019 r.

Dokumenty i informacje tworzone w związku z koniecznością realizacji obowiązków nakładanych przez RODO, zgodnie z najnowszą wykładnią Prezesa UODO, w tym:

 • dokumenty tworzone w związku z rekrutacją oraz ze stosowaniem monitoringu wizyjnego oraz innych rodzajów monitoringów, obowiązki pracodawcy stosującego monitoring zgodnie z najnowszą wykładnią,
 • czynności pracodawcy związane z monitorowaniem pracowników, które należy poprzedzić oceną skutków planowanych operacji,

Planowane na pierwszy kwartał 2019 r. kolejne zmiany w przepisach Kodeksu pracy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, w tym:

 • konieczność ponownej weryfikacji kwestionariuszy osobowych,
 • nadchodzące nowe przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, oraz wykładnia dotycząca przetwarzania dokumentów pozyskanych w związku z oceną sytuacji materialnej pracowników,
 • nadchodzące nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych osób niepełnosprawnych,

Nadchodzące nowe obowiązki dokumentacyjne wobec pracowników i innych osób fizycznych wykonujących pracę w związku z przepisami ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz obowiązek kontrolowania poprawnego ustalenia kwoty wolnej od potrąceń (w zależności od tego, czy dana osoba ma odprowadzane składki na PPK czy nie).

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  24-25.09.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby

  Cena promocyjna: 1090zł od osoby przy zapisie do 10 września 2019r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję