DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW ZA GRANICĘ ORAZ ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W UJĘCIU PRAKTYCZNYM – podatki, składki, aspekty prawne, zmiany w przepisach – szkolenie online 20-21 listopad

 • 20-21.11.2023 | szkolenie online | 

 • Czas szkolenia: 09:15 – 15:45 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcom.

 • Wykładowcy: Łukasz Żak – Prawnik oraz Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy

 • Cena: 890 zł od osoby + VAT za dwa dni szkolenia

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, elektroniczny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych pracowników delegowanych do pracy za granicę oraz cudzoziemców pracujących w Polsce.

Łukasz Żak – Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od ponad 12 lat podejmuje działania wspierające polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Przez ponad dekadę zaangażowany w projekty Komisji Europejskiej wspierające rozwój firm na rynkach UE i EOG (Euro Info Centre i Enterprise Europe Network) realizowane przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – SCP. w ramach projektu EEN członek grupy sektorowej Services & Retail, w której współpracował z zagranicznymi partnerami w zakresie międzynarodowego rozwoju współpracy przedsiębiorstw na płaszczyźnie wymiany handlowej i usługowej. Aktywnie działa i wspiera przedsiębiorców w zakresie transgranicznego świadczenia usług, delegowania pracowników, prawa pracy oraz budowania właściwych strategii eksportowych polskich firm.

Doradzał kilkudziesięciu firmom z sektora budowlanego, przemysłowego czy handlowego, skutecznie wspierając ich działalność na rynkach zagranicznych m.in. w takich krajach jak Niemcy, Dania, Austria, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania, Szwecja czy Norwegia.

Autor licznych opracowań i szkoleń poświęconych transgranicznemu świadczeniu usług, prawu pracy, działalności eksportowej oraz delegowaniu pracowników.

Ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan. Od sierpnia 2016 roku jest również ekspertem w ramach Inicjatywy Lubuska Akademia Rozwoju. Na co dzień w swej pracy współpracuje z przedsiębiorcami i organizacjami z kraju i zagranicy.

PROGRAM SZKOLENIA

I DZIEŃ część podatkowo – składkowa

Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych do pracy za granicą:

a) warunki opłacania składek w Polsce zgodnie z ustawą o s. u. s.

b) miejsce oskładkowania pracowników delegowanych do:

 • państw trzecich z którymi Polska posiada i nie posiada umowy o zabezpieczeniu społecznym
 • do państw unijnych w świetle przepisów wspólnotowych (na jakich warunkach składki ZUS mogą być opłacane w Polsce?)
 • warunki delegowania obywateli państw trzecich pracujących w PL
 • transgraniczna praca zdalna -unijne porozumienie ramowe, workation- nowe stanowisko ZUS
 • rola formularzy A1, EKUZ,

Podstawa wymiaru składek ZUS oddelegowanego pracownika i zleceniobiorcy:

a) przychód pracownika i zleceniobiorcy, w tym dodatkowe świadczenia na liście płac, jak: przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, polisy itp.

b) wyłączenie z podstawy wymiaru składek przychodu o równowartości diet za każdy dzień pobytu za granicą – „ulga składkowa”

c) podstawa wymiaru składek ZUS w razie wykonywania pracy:

 • przez część miesiąca w Polsce i za granicą
 • przez cały miesiąc za granicą
 • za granicą i absencja chorobowa lub wykorzystanie urlopu wypoczynkowego

d) przykłady – wyliczenia podstawy składek z zastosowaniem ulgi składkowej

Zasady opodatkowania dochodów z pracy za granicą w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) i polskiej ustawy PIT:

a) rezydencja podatkowa a rodzaj obowiązku podatkowego w Polsce i za granicą

b) miejsce opodatkowania w umowach o UPO dochodów:

 • z pracy najemnej, w tym pracowników delegowanych
 • przy spełnieniu lub nie „zasady 183 dni”  przez pracownika delegowanego
 • z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia)

c) metody unikania podwójnego opodatkowania

d) Konwencja MLI i zmiana metod unikania podwójnego opodatkowania w UPO, których Polska jest stroną

Opodatkowanie wynagrodzeń w Polsce – obowiązki płatnika:

a) przychody opodatkowane i zwolnione z podatku u pracowników delegowanych, czy pracownicy delegowani mogą korzystać z nowych ulg: „Rodzina 4+ i z „ulgi dla seniorów”

b) obliczanie przychodu o równowartości 30% diety – zwolnionego z podatku

c) opodatkowanie wyłącznie w Polsce  – przy spełnieniu zasady 183 dni – obowiązki płatnika

d) kiedy i w jakich przypadkach stosować ulgę dla klasy średniej

e) opodatkowanie za granicą – naruszenie zasady 183 dni :

 • podatek należny od pierwszego dnia pobytu
 • podatek należny po upływie 183 dni pobytu
 • płatnik podatku zagranicznego

f) zaprzestanie przez płatnika poboru zaliczek w Polsce

g) opodatkowanie za granicą i w Polsce – pobór zaliczki w PL na wniosek pracownika, w tym doprecyzowane przepisy w Polskim Ładzie

i) praca za granicą a „ulga dla młodych”, kiedy należy stosować to zwolnienie

j) praca przez cześć miesiąca; w Polsce i za granicą – ustalenie przychodów krajowych i zagranicznych

Kompleksowe listy płac – rozliczenie składek i podatku z uwzględnieniem metod unikania podwójnego opodatkowania – podsumowanie

Opodatkowanie oddelegowanego zleceniobiorcy:

a) kiedy i w jaki sposób w Polsce

b) za granicą- kiedy dysponuje stałą placówką

Kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym –rozliczenie składkowo-podatkowe:

a) ulga składkowa i podatkowa obliczona z uwzględnieniem „wirtualnej diety”

b) nowe zwolnienia przychodów z podatku i składek ZUS

c) wypłata wynagrodzenia w dwóch terminach – dla kierowców uznanych za pracowników delegowanych

Rozliczenie rocznie pracownika oddelegowanego:

a) w informacji PIT-11

b) wykazywanie w rozliczeniu rocznym przychodów i dochodów w zależności od metody ich opodatkowania

c) ulga abolicyjna i jej limit

Cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce na podstawie umowy o pracę i umowę zlecenia:

a) podleganie ubezpieczeniom społecznym

b) umowa zlecenia z obywatelem UE

c) ustalanie rezydencji podatkowej, certyfikat rezydencji podatkowej, oświadczenie o miejscu zamieszkania, zakres obowiązku podatkowego w PL

d) jakie przepisy wynikające z Polskiego Ładu mają zastosowanie do cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

e) przychody cudzoziemca z umowy o pracę i z umowy zlecenia a „ulga dla młodych”

f) opodatkowanie dochodów z umowy o pracę, czy stosować ulgę dla klasy średniej?

g) opodatkowanie dochodów z umowy zlecenia, w tym:

h) 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym

 • na zasadach ogólnych – pobór zaliczki na podatek dochodowy, czy cudzoziemiec może złożyć wniosek o zaprzestanie poboru zaliczek?
 • zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • 20% zryczałtowany podatek od dochodów uzyskanych przy udziale stałej placówki

a) zmiana rezydencji w ciągu roku podatkowego ( a. ryczałt, b. zasady ogólne)

b) wykonywanie pracy za granicą na podstawie umowy o pracę i zlecenia – obowiązki płatnika w Polsce

c) opodatkowanie umów o dzieło, kiedy umowę o dzieło zawarta z cudzoziemcem jest zgłaszana do ZUS

d) opodatkowanie i ubezpieczenie zdrowotne zagranicznych członków zarządu

e) PESEL jako identyfikator podatkowy– dla cudzoziemców

 • obowiązki płatnika: informacje PIT-11 i IFT-1/IFT-1R

II DZIEŃ część prawna oraz prawa pracy 

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĘ

Podstawowe regulacje prawne dotyczące delegowania pracowników do krajów UE oraz modele delegowania pracowników

 • Postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
 • nowe zasady określania warunków pracy oraz wynagrodzenia pracowników delegowanych – przykłady wdrożenia zmian w regulacjach dot. delegowania pracowników w krajach UE
 • modele delegowania pracowników do krajów UE
 • przygotowanie procesu delegowania pracowników – procedury, ryzyka oraz koszty

Zasady delegowania pracowników do krajów trzecich (spoza UE)

 • wymagania administracyjne – procedura notyfikacji
 • współpraca z osobami samozatrudnionymi jako podwykonawcami

Proces realizacji usług w krajach UE – jak uniknąć kar i bezpiecznie delegować pracowników  

 • umowa o pracę/ umowa zlecenia – prawo polskie czy innego kraju UE
 • pracownik czy zleceniobiorca za granicą – konsekwencje na gruncie prawa polskiego oraz krajów UE
 • warunki pracy i wynagrodzenia dla pracowników delegowanych wybrane kraje członkowskie
 • procedury kontrolne – wymagane dokumenty – przykłady

Proces realizacji usług  – przykłady  

 • proces delegowania pracowników do – procedura notyfikacji –   zakres, obowiązki, sankcje
 • warunki pracy i wynagrodzenia
 • układy zbiorowe oraz ustawowa płaca minimalna – składniki wynagrodzenia
 • czas pracy
 • warunki bhp
 • szczególne wymagania branżowe
 • obowiązki przedsiębiorców delegujących pracowników do prac budowlanych – na przykładach w wybranych krajach UE
 • wynajem pracowników, konsekwencje nielegalnego wynajmu pracowników
 • naruszenia i sankcje – regulacje prawne i praktyczne przykłady w poszczególnych krajach UE oraz EOG

Delegowanie a podroż służbowa – różnice formalne i faktyczne

 • podróż służbowa a miejsce pracy
 • zdefiniowanie podróży służbowej – w przepisach i orzecznictwie
 • świadczenie pracy
 • polecenie wyjazdu
 • wyjazdy w ramach stałych i podstawowych obowiązków
 • podróż służbowa czy delegowanie – kryteria rozstrzygające, konsekwencje podatkowe oraz ubezpieczeniowe na gruncie prawa polskiego
 • transport i zakwaterowanie – problematyka podatkowa a ostanie orzeczenia NSA

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce – rewolucyjne zmiany w roku 2023

Rok 2023 przyniósł wiele istotnych zmian w obszarze zatrudnienia cudzoziemców, odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego czy też kolejne nowelizacje specustawy wojennej wymagają od pracodawców oraz zleceniodawców szczególnej uwagi oraz planowania procesów legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

Aby ułatwić Państwu odnalezienie się w gąszczu przepisów oraz weryfikację dotychczasowych działań w tym zakresie zapraszamy na szkolenie poświęcone tematyce zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia dotyczące m.in.:

 • prawo do legalnego pobytu i pracy w kontekście odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 – czyli audyt legalności zatrudnienia w firmie
 • nowelizacja specustawy wojennej w kontekście pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce
 • procedury legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców – praca Polsce oraz praca za granicą – wybór właściwych procedur, zasady analizy dokumentów związanych z pobytem oraz dostępem cudzoziemców do rynku pracy
 • założenia nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

Procedury administracyjne dotyczące wjazdu i legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 • obywatele państw trzecich (m.in. obywatele Białorusi, Gruzji, Indii, regionu Azji i Afryki)
 • pobyt obywateli Ukrainy po 24 lutego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa / nowelizacja przepisów specustawy wojennej w zakresie pobytu i pracy obywateli Ukrainy
 • PESEL UKR oraz Diia.PL – znacznie w kontekście pobytu i pracy w Polsce oraz UE
 • ruch bezwizowy,
 • ruch wizowy – rodzaje wiz, (wizy wydane przez inne kraje)
 • ochrona międzynarodowa (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca)
 • nowe zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy
 • zezwolenie na pobyt czasowy /karta pobytu – zmiany w procedurach po nowelizacji przepisów
 • zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt dla rezydenta długoterminowego
 • jak dokonać analizować dokumenty pobytowe cudzoziemców oraz sprawdzać długość legalnego pobytu w Polsce,
 • warunki legalnego pobytu i pracy cudzoziemców a odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

Podstawy legalnej pracy cudzoziemców w Polsce:

 • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę,
 • powiadomienia – zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
 • kiedy powiadomienie do UP jest konieczne ?
 • tryb uproszczony legalizacji pracy cudzoziemców  –  „procedura oświadczeniowa” po zmianach
 • zezwolenie na pracę – rodzaje – jaki rodzaj zezwolenia jest konieczny w danej sytuacji,
 • zmiana warunków pracy a zezwolenie na pracę w świetle nowych przepisów
 • zezwolenie na pobyt i pracę – tryb wydawania, zmiana pracodawcy i zamiana warunków pracy – procedury po zmianach ustawy
 • zezwolenie na pobyt czasowy – zezwolenie warunkowe – zasady wydania oraz procedury postępowania przepisy przejściowe dla wniosków dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy i pracę złożonych przed 1 stycznia 2021 r.
 • zezwolenia na pobyt szczególne przypadki: naukowcy, pracownicy wykwalifikowani, łączenie rodzin – tryb wydawania – procedury po zmianach ustawy
 • zatrudnienie bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę – analiza przypadków,
 • jak analizować dokumenty dotyczące zatrudnienia cudzoziemców
 • zatrudnienie studentów i absolwentów,

Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców:

 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców,
 • powierzenie pracy cudzoziemcom wbrew przepisom obowiązującym na terenie RP,
 • kary finansowe oraz utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej oraz firm outsourcingowych

Założenia projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW ZA GRANICĘ ORAZ ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W UJĘCIU PRAKTYCZNYM – podatki, składki, aspekty prawne, zmiany w przepisach – szkolenie online 20-21 listopad
 • Data szkolenia:

  20-21.11.2023 | szkolenie online | 

 • Cena: 890 zł od osoby + VAT za dwa dni szkolenia

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, elektroniczny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję