ABC Prawa Pracy w 2020 roku – problematyczne przypadki – orzecznictwo, interpretacje, stanowiska urzędowe – termin 8-9 kwietnia

 • 08-09.04.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena za dwa dni szkolenia: 

  Cena standardowa: 1260zł od osoby

  Cena promocyjna: 1190zł od osoby przy zgłoszeniu do 11 marca 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Poprawne wydawanie świadectwa pracy, w szczególności:
 • Jakie dane osobowe pracownika wpisuje się obecnie w świadectwie pracy?
 • Jak postąpić z danymi o imionach rodziców, pobranymi przed 4 maja 2019 r.?
 • Co zawiera się obecnie w pouczeniu w treści świadectwa pracy?
 • Czy jest możliwość „ulepszenia” pouczenia z korzyścią dla pracowników działów kadr i odchodzących z pracy pracowników?
 • Czy obowiązek wydawania świadectw pracy w terminie zagrożony karą grzywny?
 • Jakie są terminy i zasady wydawania sprostowanego świadectwa pracy?
 • Jakie są zasady postępowania z poprzednio wydanym świadectwem pracy oraz kopią poprzednio wydanego świadectwa pracy?
 • Czy można i na jakich zasadach dokonać sprostowania świadectwa pracy bez wniosku pracownika?
 • Jakie są zasady wydawania kopii, a nie odpisów zgubionych świadectw pracy?
 • W jakich przypadkach i na jakich warunkach pracodawca nie ma obowiązku wydawania świadectwa pracy?
 • Jak w świadectwie pracy należy poprawnie zamieszczać informacje o skorzystaniu z uprawnień rodzicielskich?
 • Jak należy poprawnie zamieścić informację o wykorzystanym i niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym?
 • Czy świadectwie pracy jest miejsce na nieusprawiedliwione nieobecności w pracy?

2. Zasady poprawnego gromadzenia dokumentów w aktach osobowych, w szczególności:

 • Jaki jest zakres danych i dokumentów gromadzonych w części A akt osobowych?
 • Na jakich zasadach przechowuje się CV w aktach osobowych i czy jest to poprawne?
 • Ile kwestionariuszy osobowych potrzebuje pracodawca?
 • Jakie są zasady przetwarzania danych o adresach: zamieszkania, zameldowania i do korespondencji?
 • Jakie dokumenty umieszczane w części B akt osobowych zgodnie z najnowszą wykładnią w tym: gdzie jest przechowywana: dokumentacja zajęć komorniczych oraz dokumentacja pracy w szczególnych warunkach?
 • Jakie dokumenty niewymienione w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej są przechowywane w części C akt osobowych?
 • Jakie są zasady przechowywania w części D aktach osobowych dokumentów kar porządkowych?
 • Jakie dokumenty są gromadzone w ramach pozostałej dokumentacji pracowniczej? (kompletny wykaz zgodnie z najnowszą wykładnią),
 • Jakie są zasady usuwania dokumentów i danych po zakończeniu okresu ich przechowywania zgodnie z wykładnią UODO,
 • Jakie dokumenty gromadzi się w „starych” aktach osobowych, a jakie w „nowych”, w przypadku pracowników, których dotyczy dualizm dokumentacji pracowniczej,
 • Czym jest informacja o warunkach zatrudnienia, jak powinna być tworzona i dlaczego jest ważna?
 • Jakie inne obowiązki informacyjne ma pracodawca wobec pracownika (zgodnie z RODO i zgodnie z przepisami prawa pracy)?
 • Jak informować pracowników o monitoringu oraz o procedurach antymobbingowych?
 • Czym jest i do czego służy zakres czynności (zakres obowiązków)?
 • Certyfikaty szkoleniowe – czy należy przechowywać kopie czy oryginały?
 • Dokumentacja uprawnień rodzicielskich, które dokumenty są przechowywane w aktach osobowych, a które w pozostałej dokumentacji pracowniczej (ze szczególnym uwzględnieniem wniosku o wolne na wychowywanie dziecka w wieku do 14 lat)?
 • Czy wolne na opiekę nad dzieckiem mogą być dzielone pomiędzy rodziców dziecka, czy może z nich tylko korzystać jeden z rodziców?
 • Kiedy odbierać zgodę pracownika wychowującego dziecko do lat 4 na pracę w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych i delegacje – czy wystarczy przy zatrudnieniu czy może być raz do roku, czy może w związku z każdą taką okolicznością?
 • Kiedy i na jakich zasadach pracownik wychowujący dziecko w wieku do 4 lat może cofnąć zgodę na nadgodziny, pracę w porze nocnej i delegacje?
 • Jak powinien wyglądać wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy jako alternatywa do urlopu wychowawczego?
 1. Dokumenty związane z zakończeniem umowy o pracę – problematyczne kwestie:
 • jak prawidłowo tworzyć dokumenty kończące umowę o pracę – wypowiedzenie umowy, porozumienie stron i oświadczenie o natychmiastowym rozwiązaniu umowy o pracę – na co zwrócić szczególną uwagę i czego unikać?
 • kiedy i w jaki sposób należy stworzyć dokument dotyczący niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 1. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy:
 • Ile czasu jest przechowywana?
 • Jakie nowe dane i dokumenty gromadzi się w dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy pracowników?
 • Jak powinien wyglądać wniosek o wyjście prywatne?
 • Jak powinien wyglądać druk polecenia nadgodzin i druk wniosku o odbiór czasu wolnego?
 1. Nawiązanie, stosunku pracy – wybrane zagadnienia budzące wątpliwości oraz praktyczne orzecznictwo, w tym:
 • Jakie rodzaje umów o pracę można wykorzystać w zatrudnieniu?
 • Jakie są zasady zawierania umów na okres próbny?
 • Ile i jakiej długości umowy na okres próbny mogą być zawierane z jednym pracownikiem po zmianie przepisów?
 • Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na okres próbny?
 • Ile umów na czas określony można podpisać z jednym pracownikiem? Jakie są ograniczenia w tej kwestii?
 • Czy w ograniczeniu długości lub ilości umów na czas określony mają znaczenie przerwy pomiędzy tymi umowami?
 • W jakich okolicznościach pracodawca nie jest ograniczony ilością ani długością umowy na czas określony?
 • Z jakimi dodatkowymi obowiązkami wiąże się podpisanie niektórych umów na czas określony?
 • Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na czas określony? I czy pracodawca ma obowiązek uzasadnić wypowiedzenie umowy na czas określony?
 • Ile można podpisać umów na zastępstwo?
 • Do kiedy trwa umowa na zastępstwo i jak się rozwiązuje?
 • Czy trzeba zawrzeć w umowie na zastępstwo termin końcowy jej trwania?
 • Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo?
 • Jakie regulacje obowiązują w zakresie zawierania umów sezonowych?
 1. Zmiana umowy o pracę w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego:
 • Czym różni się porozumienie zmieniające od wypowiedzenia zmieniającego? Czym jest aneks?
 • Kiedy zmiana Regulaminu wynagradzania musi wiązać się z koniecznością wręczenia wypowiedzenia zmieniającego?
 • Co zrobić, żeby przy zmianie regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania nowe warunki obowiązywały wszystkich pracowników od tego samego dnia?
 • Jakie są konsekwencje przyjęcia lub nieprzyjęcia przez pracownika wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego? Czy płaci się odprawę?
 • Ile czasu pracownik ma na akceptację lub brak akceptacji wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego?
 • Kiedy i na jakich zasadach można polecić pracownikowi inne zadania niż zapisane w umowie o pracę – czy potrzebna jest zgoda pracownika?
 1. Rozwiązanie umowy o pracę – różne tryby i skomplikowane przypadki – w tym świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron?
 • Kiedy kończy się umowa rozwiązana na mocy porozumienia?
 • W jakich okolicznościach można rozwiązać umowę na mocy wypowiedzenia?
 • Przykładowe przyczyny, które – w świetle orzecznictwa – mogą stać się okolicznością uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę i rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Czy utrata zaufania do pracownika to poprawna przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Jakie są okoliczności, w których pracodawca lub pracownik nie mają prawa wypowiedzieć umowy o pracę? Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy lub warunków umowy – trudne przypadki.
 • Jakie są zasady zwolnienia bez wypowiedzenia, bez winy pracownika?
 • Czy w przypadku długotrwałej choroby pracownika (przekraczającej okres zasiłkowy) pracodawca ma obowiązek czy prawo do rozwiązania umowy o pracę?
 • Uprawnienie pracodawcy do zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy podczas okresu wypowiedzenia – o czym należy pamiętać zwalniając pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia?
 • Jak formalnie przeprowadzić zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy podczas okresu wypowiedzenia?
 1. Urlopy wypoczynkowe – studium najtrudniejszych przypadków i najczęstszych wykroczeń
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik w czasie zatrudnienia donosi dokumenty potwierdzające prawo do urlopu w wyższym wymiarze?
 • Jak i kiedy można dzielić urlop na części? Kiedy nie trzeba zapewniać pracownikowi ciągiem 14 dni urlopu wypoczynkowego, a kiedy trzeba to robić?
 • Czy w sytuacji, gdy pracodawca tworzy plan urlopowy, pracownicy muszą składać wnioski urlopowe?
 • Jakim rodzajem urlopu jest urlop na żądanie i jakie problemy się z nim wiążą?
 • Czy pracownik może sam wziąć urlop na żądanie, czy też musi czekać na zgodę pracodawcy?
 • Kiedy skorzystanie z urlopu na żądanie może być przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego?
 • Kiedy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie?
 • Na jakich zasadach pracodawca powinien udzielić urlopu wypoczynkowego zaległego?
 • Jak pracodawca powinien postąpić w sytuacji, gdy pracownicy nie chcą wykorzystać urlopów zaległych? Czy pracodawca może sam wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy?
 • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który nie ma ważnych badań lekarskich?
 1. Monitoring w miejscu pracy – niezbędne procedury i dokumentacja
 • Na jakich zasadach pracodawca może stosować monitoring wizyjny oraz monitorować pocztę elektroniczną pracowników?
 • Jakie mogą być inne formy monitoringu niż wymienione w Kodeksie pracy?
 • Jakie procedury pracodawca musi zastosować, aby monitorowanie pracowników było dopuszczalne?
 • Przez jaki czas dopuszcza się przechowywanie nagrań z monitoringu?
 1. Jakie są zasady nagradzania pracowników?
 2. Jakie są obowiązki kadrowe związane z prowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych, w tym;
 • Jakie są obowiązki informacyjne wobec uczestników PPK?
 • Jakie są obowiązki związane z zawieraniem umów o prowadzenie PPK?
 • Jakie są zasady prawidłowego postępowania z deklaracjami uczestników PPK (wiele rodzajów deklaracji dotyczących np. rezygnacji z wpłat na PPK)?
 • Jakie są obowiązki informacyjne wobec instytucji finansowej?
 1. Szkolenia BHP i badania lekarskie profilaktyczne – najczęstsze wątpliwości:
 • Kiedy pracownik powinien przejść szkolenie BHP?
 • Czy czas poświęcony na szkolenie BHP jest czasem pracy pracownika?
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania lekarskie okresowe i kontrolne?
 • Czy pracownik bez ważnych badań może być dopuszczony do pracy?
 • Jakie są skutki dopuszczenia do pracy pracownika, który nie ma aktualnego orzeczenia o zdolności do pracy?
 • Czy czas przeprowadzania badań lekarskich jest czasem pracy?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  08-09.04.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Cena za dwa dni szkolenia: 

  Cena standardowa: 1260zł od osoby

  Cena promocyjna: 1190zł od osoby przy zgłoszeniu do 11 marca 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję