ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018/2019 ORAZ PRZEGLĄD ORZECZNICTWA SN I STANOWISK MRPIPS DOTYCZĄCYCH KADR I PŁAC + 1 OSOBA GRATIS – termin sierpniowy

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018/2019 ORAZ PRZEGLĄD ORZECZNICTWA SN I STANOWISK MRPIPS DOTYCZĄCYCH KADR I PŁAC + 1 OSOBA GRATIS – termin sierpniowy

 • 23-24.08.2018| szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Łukasz Prasołek – Prawnik 

 • Cena promocyjna: 1190 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Łukasz Prasołek – prawnik, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, jak również w Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Obecnie poświęcił się działalności szkoleniowej oraz doradczej. Współpracownik dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory”, „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów”, „Dokumentacja czasu pracy”.  Jest również współautorem komentarzy naukowych do kodeksu pracy, ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy

Program opracował Łukasz Prasołek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ PIERWSZY

 1. Planowane od 2019 r. zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych
 • Okresy przechowywania akt – 10 i 50 lat,
 • Zasady wydawania akt papierowych pracownikom
 • Zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom
 • Główne zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych
 • Zmiany formy prowadzenia akt osobowych
 • Akta pracownicze po zmianach – 4 części akt osobowych
 1. Nowa część C akt osobowych – dokumenty związane z czasem pracy
 • Dokumenty z zakresu czasu pracy , jakie mają się znaleźć w aktach osobowych
 • Podpisywanie harmonogramów czasu pracy przed ich wpięciem do akt
 • Zmiany do harmonogramów czasu pracy – nowy element akt osobowych
 • Wnioski o wyjścia prywatne w aktach osobowych
 • Zmiana wyglądu karty ewidencji czasu pracy – karty na okres rozliczeniowy
 • Zasady przechowywania wniosków urlopowych w aktach osobowych
 1. Zmiany w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych
 • Nowe zasady stosowania telepracy
 • Indywidualne rozkłady czasu pracy wiążące pracodawcę
 • Możliwość stosowania przerywanego czasu pracy
 • Zmiany dotyczące zasiłków opiekuńczych
 1. Nowe zasady prowadzenia monitoringu pracowników
 • Monitoring wizyjny
 • Monitoring poczty elektronicznej
 • Możliwość nagrywania rozmów telefonicznych pracowników
 1. Nowe obowiązki pracodawców związane z ustawą o jawności życia publicznego
 • Sygnaliści – nowa kategoria pracowników podlegających szczególnej ochronie stosunku pracy
 • Sposób uzyskania statusu sygnalisty
 • Kategorie przedsiębiorców, które będą miały obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych
 • Kodeksy etyczne – nowy obowiązek przedsiębiorców
 • Nowa procedura wewnętrzna dotycząca otrzymywania prezentów
 • Odpowiedzialność przedsiębiorców, którzy nie będą stosowali procedur antykorupcyjnych
 1. Czas pracy w praktyce – najnowsze stanowiska urzędowe
 • Przerwa na lunch – czy musi być zapewniana w przypadku pracy w wolne soboty?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi, który odbiera czas wolny za nadgodziny a zarabia minimalne wynagrodzenie?
 • Czy niedziela i święto muszą być zdefiniowane identycznie w regulaminie pracy?
 • Czy dojazd z domu do pracy w trakcie dyżuru jest zaliczany do czasu pracy?
 • Jak rozliczać czas pracy w podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu w zadaniowym lub ruchomym czasie pracy?
 • Jaki dodatek wypłacić pracownikowi, który w przestrzeni międzydobowej przepracuje więcej niż 8 godzin?
 • Czy możliwe jest oddawanie czasu wolnego za godziny ponadwymiarowe?
 • Jak rozliczyć czas pracy w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie okresu rozliczeniowego?
 • Czy pracownik może odpracować szkodę wyrządzoną pracodawcy w sobotę?
 • Czy wypłacić wynagrodzenie za nadgodziny, jeśli pracownik odchodzący z pracy nie wykonywał pracy przez cały miesiąc, a miał zaplanowany w harmonogramie czas pracy powyżej wymiaru etatu?

DZIEŃ DRUGI

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO DOTYCZACE KADR I PŁAC

 1. UMOWY O PRACĘ
 • Kiedy jest konieczne wskazanie kryteriów doboru do zwolnienia w treści wypowiedzenia?
 • Kiedy można odstąpić od podawania kryteriów doboru w wypowiedzeniu?
 • Co to są przyczyny niezawinione wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Jak oceniać zasadność wypowiedzenia, gdy pracodawca wskazał kilka przyczyn utraty zaufania?
 • Czy za ten sam czyn można ukarać naganą a następnie zwolnić pracownika?
 • Czy pracownik, który rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia może domagać się wypłaty odprawy ekonomicznej?
 • Czy niewypłacanie terminowe wynagrodzenie, ale wypłacanie go do 10 dnia kolejnego miesiąca pozwala pracownikowi rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?
 • Kiedy należy ponownie zatrudnić pracownika zwolnionego na podstawie art. 53 k.p.?
 • Czy odszkodowania wyliczamy według ustawowych czy umownych okresów wypowiedzenia?
 • Czy niewykonanie obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika daje mu prawo do odszkodowania?
 1. MOBBING, DYSKRYMINACJA I DOBRA OSOBISTE
 • Czy pracodawca odpowiada za molestowanie pracownika na wycieczce dofinansowanej z ZFŚS?
 • Czy naruszanie godności pracownika w krótkim okresie czasu to mobbing?
 • Na czym powinno polegać przeciwdziałanie mobbingowi?
 • Czy można żądać 2 zadośćuczynień z tytułu mobbingu?
 • Kontrola pracownika a mobbing, na co uważać?
 • Czy przejęcie zakładu pracy może zostać uznane za kryterium dyskryminacyjne?
 • Jak oceniać nierówne traktowanie pracowników powracających do pracy po urlopach wychowawczych?
 • Czy powołanie się na wypowiedź osoby trzeciej wyklucza odpowiedzialność za naruszeniu dóbr osobistych?
 • Staż pracy i rodzaj umowy o pracę a dyskryminacja pracowników, na co uważać?
 • Jakie elementy muszą znaleźć się w pozwie pracownika dotyczącym dyskryminacji?
 • Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w związku z dyskryminacją?
 1. ZAKAZ KONKURENCJI
 • Czy można wprowadzić zakaz dodatkowej pracy nie tylko konkurencyjnej?
 • Czy można podpisać umowę o zakazie konkurencji z radcą prawnym?
 • Czy umowa o zakazie konkurencji przechodzi na kolejnego pracodawcę przy przejściu zakładu pracy?
 • Czy do umów o zakazie konkurencji stosujemy art. 8 k.p., czyli zasadę nadużycia prawa?
 • Jak prawidłowo uregulować termin odstąpienia w umowie o zakazie konkurencji?
 • Kiedy zakaz konkurencji ustaje ze względu na niewykonywanie umowy przez drugą stronę?
 1. CZAS PRACY
 • Jak prawidłowo rozliczać czas pracy pracowników mobilnych?
 • Jak rozliczać czas pracy pracowników zatrudnionych w kilku spółkach z grupy kapitałowej?
 • Jak ustalać nadgodziny w zadaniowym czasie pracy?
 • Kto należy do kategorii kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych pracodawcy?
 • Na czym polega miarkowanie wynagrodzenia za nadgodziny?
 • Na czym polega milcząca zgoda na nadgodziny?
 • Jak na wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny wpływa nieprowadzenie ewidencji czasu pracy?
 1. WYNAGRODZENIA
 • Czy pracownik, który rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia może domagać się wypłaty odprawy ekonomicznej?
 • Kiedy wypowiedzenie zmieniające uzasadnia prawo pracownika do odprawy ekonomicznej?
 • Kiedy żądanie wypłaty premii może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego?
 • Czy niewydanie regulaminu premiowania pomimo ustalenia zasad wypłaty premii może pozbawić pracowników wypłat z tego tytułu?
 • Czy można nie wypłacić premii w przypadku braku zysku pracodawcy, jeśli nie jest to uregulowane w przepisach dotyczących premii?
 • Czy można nabyć wynagrodzenie prowizyjne za okresy usprawiedliwionych nieobecności w pracy?
 • Kiedy pracownik może domagać się wypłaty wynagrodzenia z tytułu gotowości do pracy?
 • Czy nieudzielenie urlopu szkoleniowego uprawnia pracownika do dochodzenia odszkodowania?
 • Czy niewykonanie obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika daje mu prawo do odszkodowania?
 1. ZWIĄZKI ZAWODOWE
 • Czy możliwe jest przejście zakładu pracy bez związków zawodowych?
 • Od kiedy powstają skutki prawne zmniejszenie się liczby członków związku zawodowego?
 • Kiedy wybór do władz związku może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego?
 • Jakie są skutki nieprzedłożenia przez związek zawodowy informacji kwartalnej o liczbie członków?
 • Kiedy dochodzi do nadużycia ochrony związkowej?
 1. USTALENIE ISTNIENIA STOSUNKU PRACY
 • Czy zmiana charakteru zatrudnienia w tej samej firmie wpływa na ocenę sądu w procesie o ustalenia istnienia stosunku pracy?
 • Na czym może polegać kontrola zleceniobiorcy, aby nie ryzykować uznania umowy za umowę o pracę?
 • Czy przy umowach zlecenia możliwe jest bieżące przydzielanie zadań i bieżąca kontrola ich wykonania?
 • Czy brak zgody zatrudniającego na opuszczenie miejsca pracy przesądzi o charakterze umowy?
 • Czy praca na budowie polegająca na wykonywaniu na bieżąco poleceń zleceniodawcy może być wykonywana jako umowa zlecania?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  23-24.08.2018| szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 1190 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję