WSZYSTKIE DOKONANE ZMIANY ORAZ CO NOWEGO W PIGUŁCE : KADRY, PŁACE, ZUS, PODATKI + 1 OSOBA GRATIS!

WSZYSTKIE DOKONANE ZMIANY ORAZ CO NOWEGO W PIGUŁCE : KADRY, PŁACE, ZUS, PODATKI + 1 OSOBA GRATIS!

 • 24-25.09.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowcy:  Ł. Prasołek – Prawnik, D.Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena promocyjna: 1190 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy:

Łukasz Prasołek – prawnik, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, jak również w Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Obecnie poświęcił się działalności szkoleniowej oraz doradczej. Współpracownik dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy nr wpisu 09293, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

 

Program opracowali  Łukasz Prasołek oraz Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

1 Dzień – Wykładowca: Łukasz Prasołek

PLANOWANE ZMIANY:

 1.  Planowane od 2019 r. zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych
 • Kiedy akta osobowe będzie można przechowywać 10 lat, a kiedy obowiązkowe będzie 50 lat ich przechowywania?
 • Kiedy pracodawca będzie wydawał akta papierowe pracownikom?
 • Jakie będą zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom?
 • Jakie główne zmiany przewiduje projekt nowego rozporządzenia o aktach osobowych?
 • Jak będą dokonywane zmiany formy prowadzenia akt osobowych?
 • Z ilu części będą się składały akta pracownicze po zmianach?
 1. Nowa część C akt osobowych – dokumenty związane z czasem pracy
 • Jakie dokumenty z zakresu czasu pracy mają się znaleźć w aktach osobowych?
 • Czy pracownicy będą musieli podpisywać harmonogramy czasu pracy przed ich wpięciem do akt?
 • Czy w aktach będzie należało przechowywać zmiany do harmonogramów czasu pracy?
 • Kiedy wnioski o wyjścia prywatne będą się musiały znaleźć w aktach osobowych?
 • Czy karty ewidencji czasu pracy będą musiały być prowadzone za okres rozliczeniowy, czy będą mogły być miesięczne?
 • Czy wnioski urlopowe będą przechowywane w części B czy C akt osobowych?
 1. Prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu pracy
 • Jakie zmiany w zakresie dyskryminacji są planowane w Kodeksie pracy?
 • Jakie zmiany w zakresie mobbingu są planowane w Kodeksie pracy?
 • Jak zmienią się zasady wystawiania świadectw pracy?
 • Jakie zmiany dotyczą roszczeń związanych z wadliwym rozwiązaniem stosunku pracy?
 1. Nowe obowiązki pracodawców związane z ustawą o jawności życia publicznego
 • Kim będą sygnaliści i na czym będzie polegała ochrona ich stosunku pracy?
 • Kto będzie decydował o nadaniu statusu sygnalisty?
 • Jakie kategorie przedsiębiorców będą miały obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych?
 • Kiedy konieczne będzie opracowanie kodeksu etycznego?
 • Czy trzeba opracować procedurę wewnętrzną dotycząca otrzymywania prezentów?
 • Jaka będzie odpowiedzialność przedsiębiorców, którzy nie będą stosowali procedur antykorupcyjnych?

PRZEGLĄD ZMIAN Z 2017 R.

1. ŚWIADECTWO PRACY – NOWE ZASADY WYSTAWIANIA OD 1.1.2017 R.

 • Jakie zmiany wprowadzono w zasadach wystawiania świadectw pracy?
 • Jakie zmiany wprowadzono w trybie prostowania świadectwa pracy?
 • Jakie są zasady wpisywania w świadectwie pracy urlopów związanych z rodzicielstwem?
 • Jakie są nowe reguły wpisywania podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy?
 • Jakie są zasady wpisywania do świadectwa pracy opieki nad dzieckiem do lat 14?
 • Jakie są zasady wystawiania odpisów świadectw pracy?
 • Czy pieczątka na świadectwie pracy to obowiązek czy dobra wola pracodawcy?

2. ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 1.4.2017 R.

 • Kiedy ZUS może podwyższać składkę wypadkową?
 • Czy korekta ZUS-IWA uchroni pracodawcę przed podwyższeniem składki wypadkowej?

3. ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 1.5.2017 R.

 • Jakie zmiany w wykazach prac wzbronionych kobietom wprowadzono od 1.5.2017 r.?
 • Jakie są obecnie możliwości pracy przy monitorach ekranowych kobiet w ciąży?
 • Dlaczego konieczne jest zaktualizowanie regulaminów pracy?
 • Jakie nastąpiły zmiany w przepisach bhp dotyczących ręcznych prac transportowych?

4. ZMIANY W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH OD 1.6.2017

 • Jakie są nowe zakazy pracy tymczasowej?
 • Jakie są nowe obowiązki informacyjne pracodawców użytkowników?
 • Jakie są zasady prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową?
 • Jakie są nowe zasady zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych?
 • Jak wystawiać obowiązkowe zaświadczenia dokumentujące wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych?
 • Jakie są nowe zasady ustalania okresu zatrudnienia u pracodawcy użytkownika i sankcje za ich nieprzestrzeganie?
 • Jakie wprowadzono nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika związane z wykonywaniem pracy tymczasowej?
 • Jakie są nowe zasady wystawiania świadectw pracy pracownikom tymczasowym?

5. ZMIANY W ZAKRESIE OCHRONY PRZEDEMERYTALNEJ

 • Jak liczyć ochronę przedemerytalną dla osób, które już w niej były przed obniżeniem wieku emerytalnego?
 • Jak będzie wyglądała ochrona przedemerytalna dla osób, które ją uzyskały od 1.10.2017 r.?
 • Czy ochrona przedemerytalna wynikająca z przepisów przejściowych obejmuje zwolnienia grupowe?

6. ZMIANY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Jakie zmiany w zasadach opłacania składek ZUS wprowadzono od 1.1.2018 r.?

 • Kiedy ZUS może wydawać decyzje ustalające płatników składek?
 • Jakie są nowe zasady wydania interpretacji indywidualnych przez ZUS?
 • Od kiedy E-ZLA będą jedyną formą zwolnień lekarskich?

2 Dzień – Wykładowca: Danuta Denkiewicz

PODATKI I SKŁADKI W 2018 ROKU

Zmiany w płacach w 2018r. – nowe limity zwolnień podatkowych, wyższe koszty dla twórców, zmiany w skali podatkowej i w rozliczeniach z ZUS.

 1. Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2018r.
 2. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie:
 3. podwyższenie wysokości niektórych zwolnień podatkowych dla pracowników, emerytów i rencistów –byłych pracowników oraz sprzedaży premiowej i wygranych w konkursach
 4. nowy limit dotyczący 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców, w tym rodzaje działalności do której koszty te mają zastosowanie
 5. zmiany w skali podatkowej – podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy
 6. likwidacja PIT-40 za 2017r.

Zmiany w rozliczeniach z ZUS w 2018r.

 1. nowe zasady opłacania składek – (jeden przelew na jedno konto wszystkich składek) – oddzielne konto dla płatnika
 2. zaliczenie bieżących wpłat na poczet zaległych składek ZUS
 3. prawo ZUS do ustalenia płatnika przy outsourcingu
 4. zaświadczenia o niezaleganiu
 5. rozszerzenie katalogu osób, które z tytułu umowy zlecenia/o świadczenie usług nie podlegają ubezpieczeniom w w ZUS
 6. propozycja zniesienia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (limit trzydziestokrotności)

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2018r. i jego wpływ na rozliczenia składkowe, w tym podstawa wymiaru składek dla:

 1. osób przebywających na urlopach wychowawczych
 2. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
 3. pracowników oddelegowanych do pracy za granicą

PRACOWNICY SKŁADKI I PODATKI W 2018 ROKU

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę i zasady jego wyrównywania.

2. Tryb ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z pracy najemnej.

3. Przychód ze stosunku pracy – jako podstawa oskładkowania i opodatkowania

 • moment powstania przychodów pieniężnych i niepieniężnych
 • warunki powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń
 • przychody wolne od składek i podatku
 • wycena przychodów niepieniężnych dla składek i podatku; podobieństwa i różnice
 • przychody w walucie obcej – kiedy powstają i jak się przelicza na PLN

4. Koszty uzyskania przychodów stosowane przez płatnika i w rozliczeniu rocznym.

5. Wyliczanie podstawy opodatkowania, w tym odliczanie składek ZUS, jakie składki nie  

    pomniejszają podstawy opodatkowania.  

6. Tryb obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy

7. Rozliczanie składek i podatku osób:

 • pobierających zasiłek macierzyński
 • na urlopach wychowawczych, w tym objętych ubezpieczeniami przez część miesiąca
 • na urlopach wychowawczych, które otrzymują od pracodawcy świadczenia w
 • naturze, nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne
 • na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, które wykonują pracę na podstawie
 • umowy zlecenia lub prowadzą działalność gospodarczą

8. Źródło dochodów i zasady rozliczania świadczeń otrzymywanych przez emerytów i

      rencistów – byłych pracowników.

9. Rozliczenie wypłat dokonanych po śmierci pracownika.

UMOWY CYWILNE – SKŁADKI I PODATKI W 2018 ROKU

 1. Charakterystyka umów cywilnych, w tym różnice między umowami
 2. Minimalna stawka godzinowa dla niektórych umów cywilnych, zasady stosowania, dokumentowania i wypłacania oraz obowiązki i odpowiedzialność firm
 3. Umowy cywilne – tytuł do ubezpieczeń
 4. Zbieg tytułów- zasady rozstrzygające
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
 6. Źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 7. Pojęcie przychodów z podziałem na rodzaje umów
 8. Koszty uzyskania przychodów, także z tytułu praw autorskich
 9. Opodatkowanie na zasadach ogólnych i w sposób ryczałtowy
 10. Podstawa opodatkowania, tryb obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy
 11. Naliczenie i pobór podatku zryczałtowanego od kwot do 200zł
 12. Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu umowy, świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, należności z tytułu podróży związanej z wykonywana pracy
 13. Rozliczenie: umowy zlecenia uznanej za umowę o pracę oraz umowy o dzieło uznanej za umowę zlecenia

Zarząd, rada nadzorcza

 1. Tryb powoływania, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych
 2. Określenie wynagrodzenia i innych świadczeń z tytułu pełnionych funkcji
 3. Tytuł do ubezpieczeń i źródło przychodów w podatku dochodowym
 4. Narzędzia optymalizacji podatkowej kadry zarządzającej :
 • wybór stosunku prawnego łączącego strony; powołanie, kontrakt menedżerski, umowa o pracę, działalność gospodarcza
 • łączenie kilku stosunków prawnych; umowa o pracę i kontrakt menedżerki, kontakt menedżerski i pozarolnicza działalność gospodarcza, pełnienie funkcji z powołania połączone z umową o pracę lub z kontraktem menedżerskim albo z działalnością gospodarczą

Składki na FP i FGŚP – zasady opłacania

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  24-25.09.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 1190 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję