WSZYSTKIE DOKONANE ZMIANY ORAZ CO NOWEGO W PRZEPISACH W 2019 ROKU : KADRY, PŁACE, ZUS, PODATKI – termin 14-15 listopad

WSZYSTKIE DOKONANE ZMIANY ORAZ CO NOWEGO W PRZEPISACH W 2019 ROKU : KADRY, PŁACE, ZUS, PODATKI – termin 14-15 listopad

 • 14-15.11.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy:  Ł. Prasołek – Prawnik, D.Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy:

Łukasz Prasołek – prawnik, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, jak również w Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Obecnie poświęcił się działalności szkoleniowej oraz doradczej. Współpracownik dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

 

Program opracowali  Łukasz Prasołek oraz Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

1 Dzień – Wykładowca: Łukasz Prasołek

PLANOWANE ZMIANY:

1) Planowane od 2019 r. zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych

 • Kiedy akta osobowe będzie można przechowywać 10 lat, a kiedy obowiązkowe będzie 50 lat ich przechowywania?
 • Kiedy pracodawca będzie wydawał akta papierowe pracownikom?
 • Jakie będą zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom?
 • Jak będą dokonywane zmiany formy prowadzenia akt osobowych?
 • Z ilu części będą się składały akta pracownicze po zmianach?
 • Jakie będą wymagania co do e-teczek?
 • Jak będą przenoszone dane pomiędzy systemami teleinformatycznymi?

2) Nowa dokumentacja związana z czasem pracy

 • Jakie dokumenty z zakresu czasu pracy mają się znaleźć w nowej dokumentacji, która będzie obowiązkowa od 1.1.2019 r.?
 • Ile lat trzeba będzie przechowywać dokumentację z zakresu czasu pracy od 2019 r.?
 • Czy pracownicy będą musieli podpisywać harmonogramy czasu pracy przed ich wpięciem do nowej dokumentacji?
 • Czy będzie należało przechowywać zmiany do harmonogramów czasu pracy?
 • Kiedy wnioski o wyjścia prywatne będą się musiały znaleźć w dokumentacji czasu pracy?
 • Czy karty ewidencji czasu pracy będą musiały być prowadzone za okres rozliczeniowy, czy będą mogły być miesięczne?

3) Prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu pracy

 • Jakie zmiany w zakresie dyskryminacji są planowane w Kodeksie pracy?
 • Jakie zmiany w zakresie mobbingu są planowane w Kodeksie pracy?
 • Jak zmienią się zasady wystawiania świadectw pracy?
 • Jakie zmiany dotyczą roszczeń związanych z wadliwym rozwiązaniem stosunku pracy?

4) Nowe zasady prowadzenia monitoringu pracowników po 25.5.2018 r.

 • Dopuszczalne formy monitoringu
 • Monitoring służbowej poczty elektronicznej
 • Zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu
 • Zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu

5) Nowe obowiązki pracodawców związane z ustawą o jawności życia publicznego

 • Kim będą sygnaliści i na czym będzie polegała ochrona ich stosunku pracy?
 • Kto będzie decydował o nadaniu statusu sygnalisty?
 • Jakie kategorie przedsiębiorców będą miały obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych?
 • Kiedy konieczne będzie opracowanie kodeksu etycznego?
 • Czy trzeba opracować procedurę wewnętrzną dotycząca otrzymywania prezentów?
 • Jaka będzie odpowiedzialność przedsiębiorców, którzy nie będą stosowali procedur antykorupcyjnych?

6) Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

 • Możliwość tworzenia związków zawodowych przez nie pracowników
 • Nowe zasady dotyczące szczególnej ochrony działaczy związkowych
 • Uprawnienia związkowe przysługujące członkom związku niebędącym pracownikami
 • Zmiany dotyczące reprezentatywności związków zawodowych

7) Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

 • Kiedy posiadanie PPE wyłączy obowiązek wprowadzenia PPK?
 • W jakich datach będzie wprowadzane obowiązkowo PPK?
 • Jakie będą wysokości i zasady odprowadzania składek do PPK?
 • W jaki sposób ustala się liczbę zatrudnionych, od której zależy obowiązek prowadzenia PPK?
 • W jaki sposób ustala się podstawę wynagrodzenia, od której ma być odprowadzona składka na PPK?
 • Jak zmienią się zasady potrąceń z wynagrodzenia po wprowadzeniu PPK?
 • Za jakie działania pracodawcom będą groziły grzywny po wprowadzeniu PPK?

2 Dzień – Wykładowca: Danuta Denkiewicz

PODATKI I SKŁADKI W 2019 ROKU

1. Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2018/2019r.,

1) wysokość i zasady wyrównywania minimalnego wynagrodzenia

2) warunki bezpiecznego stosowania minimalnej stawki godzinowej na umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług oraz przy samozatrudnieniu

2. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018/219r.

1) wprowadzone w 2018r.zakresie:

a) podwyższenia niektórych zwolnień podatkowych dla pracowników, emerytów i rencistów –byłych pracowników

b) nowego limit 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców, w tym rodzaje działalności do której koszty te mają zastosowanie

c) zmian w skali podatkowej – podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy

d) ograniczenie stosowania kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy

2) projektowane na 2019/2020r. w obowiązkach płatnika, w tym;

a) skrócenie terminu i zmiana formy przesyłania informacji podatkowych do US z uwagi na zmianę terminu składania zeznań podatkowych

b) modyfikacja przepisów w zakresie obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od pracowników w 2020r.

3. Zmiany w rozliczeniach z ZUS w 2018/2019 roku

1) wprowadzone w 2018r.

a) e-składka, oddzielne konto płatnika, jeden przelew na jedno konto wszystkich składek, zaliczenie bieżących wpłat na poczet zaległych składek ZUS

b) prawo ZUS do ustalenia płatnika przy outsourcingu

c) do z limitem trzydziestokrotności na 2019r.?

2) wprowadzone w 2019r. w kontekście skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej

a) nowe obowiązki informacyjne płatników wobec ZUS

b) nowy obowiązkowy raport informacyjny ZUS RPA za nowo zatrudnionych pracowników od 1 stycznia 2019r.

c) zusowskie warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w okresie od 1.01.1999 do 31.12.2018r., w tym;

 • oświadczenie płatnika ZUS OSW- treść i skutki złożenia
 • nowy raport informacyjny ZUS RIA, termin złożenia, dane i treść

d) obowiązki płatnika oraz ZUS wobec ubezpieczonego, za którego płatnik złożył raport ZUS RIA

e) nieprawidłowości w formularzu ZUS RIA i sposoby ich korekty

f) zmiana treści formularza ZUS ZWUA

g) zmiany dostosowujące w Programie Płatnik, e -Płatnik, PUE

4. Korzyści oraz ryzyko składkowo-podatkowe płatników współpracujących z przedsiębiorcami korzystającymi z ulgowych form działalności zarobkowej, o których mowa w tzw. Konstytucji Biznesu

1) współpraca z przedsiębiorcą nierejestrowym,

a) warunki i zasady prowadzenia działalności nierejestrowanej,

b) brak obowiązków składkowo-podatkowych po stronie płatnika,

c) dokumentacja zabezpieczająca płatnika

2)  umowa zlecenie a świadczenie usług przez przedsiębiorcę nierejestrowego, podobieństwa i różnice

3) oskładkowanie umowy zlecenia zawartej z dorabiającym przedsiębiorcą korzystającym: z tzw. „ulgi na start” i „ małego ZUS-u”

5. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2019r. i jego wpływ na rozliczenia składkowe, w tym podstawa wymiaru składek dla:

1) osób przebywających na urlopach wychowawczych

2) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą

3) pracowników oddelegowanych do pracy za granicą

6. PRACOWNICY SKŁADKI I PODATKI

1) Tryb ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z pracy najemnej.

2) Przychód ze stosunku pracy – jako podstawa oskładkowania i opodatkowania:

3) Koszty uzyskania przychodów stosowane przez płatnika na liście płac i w rozliczeniu rocznym.

4) wyliczanie podstawy opodatkowania, w tym odliczanie składek ZUS, jakie składki nie  pomniejszają podstawy opodatkowania.

5) Tryb obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy.

6) Rozliczanie składek i podatku osób:

a) pobierających zasiłek macierzyński

b) na urlopach wychowawczych, w tym objętych ubezpieczeniami przez część miesiąca, otrzymującymi od pracodawcy świadczenia w naturze, nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne

c) na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, które wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia lub prowadzą działalność gospodarczą

7) Źródło dochodów i zasady rozliczania świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów – byłych pracowników.

8) Rozliczenie wypłat dokonanych po śmierci pracownika

9) Rozliczenie pracownika – cudzoziemca

7. UMOWY CYWILNE – SKŁADKI I PODATKI

1) Charakterystyka umów cywilnych; dzieło, zlecenie, kontrakt menedżerski

2) Umowy cywilne – tytuł do ubezpieczeń

3) Zbieg tytułów- zasady rozstrzygające

4) Zasady ustalania podstawy wymiaru składek

5) Źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych

6) Koszty uzyskania przychodów, także z tytułu praw autorskich

7) Opodatkowanie na zasadach ogólnych i w sposób ryczałtowy

8) Podstawa opodatkowania, tryb obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy

9) Naliczenie i pobór podatku zryczałtowanego od kwot do 200zł

10) Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy;

a) po rozwiązaniu umowy, świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, należności z tytułu tzw. „podróży służbowej”

11) Rozliczenie;

a) umowy cywilnej wykonywanej przez cudzoziemca

b) umowy zlecenia uznanej za umowę o pracę

c) umowy o dzieło uznanej za umowę zlecenia

8. Zarząd, rada nadzorcza 

1) Tryb powoływania, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych

2) Określenie wynagrodzenia i innych świadczeń z tytułu pełnionych funkcji

3) Tytuł do ubezpieczeń i źródło przychodów w podatku dochodowym

4) Źródło przychodów w podatku dochodowym i pobór zaliczki

5) Narzędzia optymalizacji podatkowej kadry zarządzającej – wybór stosunku prawnego łączącego strony; powołanie, kontrakt menedżerski, umowa o pracę, działalność gospodarcza łączenie kilku stosunków prawnych;

9. Składki na FP i FGŚP – zasady opłacania 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  14-15.11.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję