PRAWO PRACY aktualne zagadnienia 2018/2019, nowe rozwiązania, problematyczne przypadki w pracy działów kadr i płac + 1 OSOBA GRATIS!

PRAWO PRACY aktualne zagadnienia 2018/2019, nowe rozwiązania, problematyczne przypadki w pracy działów kadr i płac + 1 OSOBA GRATIS!

 • 14.06.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Robert Lisicki – Radca Prawny

 • Cena promocyjna: 790 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

r. pr. Robert Lisicki – radca prawny. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy. W obszarze jego zainteresowań pozostaje w szczególności tematyka zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w tym czasu pracy, pracy tymczasowej. W latach 2004-2015 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Międzynarodowego Prawa Pracy.

Obecnie jest dyrektorem Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych w Konfederacji Lewiatan, gdzie odpowiada za obszar projektów aktów prawnych  z zakresu krajowego i unijnego prawa pracy, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, instytucji rynku pracy. Członek zespołów ds. prawa pracy i  układów zbiorowych Rady Dialogu Społecznego, a na poziomie unijnym Komitetu Doradczego ds. swobodnego przepływu pracowników i ich zatrudnienia. Uczestniczy w pracach legislacyjnych zarówno na poziomie krajowym jak i UE.

Program opracował Robert Lisicki. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

W 2017 r. wprowadzane zostały kolejne zmiany w prawie pracy, poszczególne rozwiązania pojawiły się w różnych aktach prawnych i oddziaływają nawzajem, coraz trudniej rozeznać się w przepisach i obowiązkach. Przełom 2018/2019 to kolejne nowelizacje przepisów w zakresie szeroko pojmowanego zatrudnienia, które wpłyną zasadniczo na obowiązki działów kadrowych czy muszą zostać uwzględnione w kontekście planowanych kosztów zatrudnienia.

W trakcie szkolenia omówione zostaną najbardziej istotne zagadnienia z punktu widzenia działów kadrowo-płacowych, w tym:

 • nowe zasady prowadzenia dokumentacji (zmiany w zakresie skrócenia i elektronicznej postaci), umowy o pracę, akty wewnątrzzakładowe (o czym warto pamiętać), wydawanie świadectw pracy,
 • projektowane regulacje dotyczące gromadzenia danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika – przetwarzania danych kandydatów, pracowników w stosunku pracy,
 • na czym polegają Pracownicze Plany Kapitałowe – kogo obejmą, obowiązki działów kadrowych;
 • umowy terminowe – upływ okresu 33 miesięcy – co dalej?
 • obowiązki pracodawców w zakresie prowadzenie poszczególnych ewidencji w prawie pracy,
 • na co zwrócić uwagę w pracy tymczasowej i zatrudnieniu cudzoziemców po zmianach,
 • zmiany w ustawie o związkach zawodowych,
 • rozliczanie czasu pracy – podróż służbowa, a inne formy wyjazdu pracowników,
 • najnowsze orzecznictwo sądów i nowe stanowiska organów w zakresie instytucji prawa pracy, w tym czasu pracy, ustalania terminów,
 • projekty będące jeszcze na ścieżce legislacyjnej.  Poszczególne punkty prezentowane będą na przykładach, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów i stanowiska właściwych organów. Przedstawione zostaną również zagadnienia ostatnio podjęte w orzecznictwie sądów.

Dokumentacja ze stosunku pracy –nowe kodeksowe regulacje dotyczące przechowywania akt osobowych, przetwarzania danych kandydatów i pracowników.  

 • skrócenie okresu przechowywania akt i elektronicznej możliwość ich prowadzenia i przechowywania
 • nowa definicja dokumentacji pracowniczej – w jakim stopniu nowe rozwiązania wpłyną na obowiązki pracodawców,
 • kogo obejmie skrócony okres przechowywania akt (trzy kategorie pracowników),
 • co oznacza elektroniczne prowadzenie i przechowywania akt,
 • zakres przechowywanych dokumentów,
 • jak się zachować w okresie przejściowym – nowe obowiązki w stosunku do ZUS-o, kogo obejmą?
 • akt wykonawczy dotyczący zasad prowadzenia i przechowania dokumentacji.
 • prowadzenie akt osobowych – na jakie dokumenty zwrócić uwagę,
 • umowy terminowe- podsumowanie dotychczasowych doświadczeń – upływ okresu 33 miesięcy;
 • świadectwa pracy – obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. zasady wydawania świadectw pracy,
 • treść świadectwa pracy i sposób jego wypełniania krok po kroku, w tym:
   • tryb i podstawa prawna rozwiązania lub podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy,
 • korzystanie z uprawnień rodzicielskich, w tym urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego, obniżonego wymiaru czasu pracy w okresie przysługiwania urlopu wychowawczego,
 • informacje wpisywane na wniosek pracownika,
 • wyjaśnienie dodatkowych kwestii:
   • terminy na wydanie świadectwa,
   • adres, na który wysyła się świadectwo pracy,
 • wydanie odpisu świadectwa pracy.
 • świadectwo pracy w przypadku pracy tymczasowej,
 • staż pracy – uwzględnienie okresów pracy wykonywanej za granicą,
 • umowa o pracę – elementy istotne – dodatkowe postanowienia – czego unikać w umowach o pracę,
 • umowa o pracę a zakres czynności (obowiązków);
 • w jakich przypadkach pracownicy składają wnioski na piśmie a kiedy może mieć zastosowanie inna forma,

Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych

 • zakres gromadzenia danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika,
 • kwestia zgody,
 • instytucja „monitoringu”, jako szczególna forma przetwarzania danych osobowych pracowników.
 •  projekt ws. Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • obowiązkowy dla zatrudniających, dobrowolny dla zatrudnionych,
 • kogo obejmie – osoby zatrudnione?
 • wysokość składek,
 • obowiązki podmiotów zatrudniających,

Liczba i sposób prowadzenia poszczególnych ewidencji przez pracodawców:

  • ewidencja czasu pracy,
  • ewidencja godzin pracy w ramach umów cywilnoprawnych – minimalna stawka godzinowa,
  • ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową,

Akty wewnątrz zakładowe – co warto mieć na uwadze – przykładowe rozwiązania:

regulamin pracy – kwestia modyfikacji rozkładów czasu pracy, zasady potwierdzania obecności a ewidencjonowanie czasu pracy, prace wzbronione,

 • regulamin wynagradzania – regulacja premii a nagroda, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ochrona przedemerytalna

  1. Obniżenie od 1 października 2017 r. wieku emerytalnego a wpływ na szczególną ochronę pracowników w okresie „przedemerytalnym”. Jak będzie się kształtować szczególna ochrona w okresie przejściowym – art. 39 k.p?

Zmiany w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – na co powinien zwrócić uwagę pracodawca użytkownik podpisując umowę z agencją

 • doprecyzowanie ograniczeń w zakresie powierzania wykonywania pracy tymczasowej,
 • maksymalny okres wykonywania pracy tymczasowej,
 • wykonywanie pracy tymczasowej na podstawie umów prawa cywilnego – szersze zastosowanie regulacji ustawy do umów cywilnoprawnych;
 • wydłużanie umów o pracę z pracownicami tymczasowymi w ciąży,
 • sankcje za niestosowanie przepisów ustawy,
 • katalog sankcji;
 • zakres odpowiedzialności agencji oraz pracodawcy użytkownika,

Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw – zmiana zasad zatrudniania cudzoziemców w ramach obecnego systemu oświadczeniowego – czy ruch bezwizowy ma wpływ na zatrudnianie obywateli Ukrainy.

 • nowy rodzaj zezwolenia na prace sezonowe,
 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – cała procedura bardziej sformalizowana,
  • kiedy dopuszczalne,
  • procedura i długość wykonywania pracy,
  • przesłanki decyzji o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń
 • przepisy przejściowe – jak działać w 2018 r.

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

rozszerzany katalog osób mogących tworzyć i wstępować do związków zawodowych – osoba wykonująca pracę zarobkową,

  • uprawnienia przyznane osobie wykonującej pracę zarobkową,
 • liczba członków wymaganej do realizacji uprawnień zakładowej organizacji, 

Ubezpieczenia społeczne

 • elektroniczne zwolnienia lekarskie – zasady funkcjonowania sytemu,
 • stanowisko ZUS w sprawie outsourcingu,

Podróż służbowa a inne formy wysyłania pracowników

 • definicja podróży służbowej,

Inne procedowane zmiany prawa pracy

  • Prezydencki projekt zmian w Kodeksie pracy

Projekt ustawy o jawności życia publicznego,

 • ochrona sygnalistów,
 • kogo obejmie obowiązek tworzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych? 

Kierunki dyskusji o nowych Kodeksach pracy.

Istotne orzecznictwo sądów i opinie organów.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  14.06.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 790 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję