PŁACE W 2018 ROKU KOMPLEKSOWO i PRAKTYCZNIE – naliczanie różnych składników, podatki, składki + 1 OSOBA GRATIS!

PŁACE W 2018 ROKU KOMPLEKSOWO i PRAKTYCZNIE – naliczanie różnych składników, podatki, składki + 1 OSOBA GRATIS!

 • 18-19.06.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: M. Cieślak – Prawnik, D. Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena promocyjna: 1190 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Zespół dedykowany do przeprowadzenia szkolenia:

Monika Cieślak – Prawnik, doświadczony praktyk, trener. Pełniła przez 12 lat funkcję szefa działu personalnego oraz zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, prawem podatkowym i prawem ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachubą płac. Od 2004 r. działa jako niezależny konsultant, szkoleniowiec, audytor HR. Od 2008 r. prowadzi firmę doradczą zajmującą się doradztwem w zakresie miękkiego i twardego HR oraz wydawaniem publikacji prawniczych. Autorka i współautorka kilkuset publikacji, w tym książkowych m. in.: Kadry od A do Z, Płace od A do Z, ZFŚS od A do Z, Płace od A do Z – ćwiczenia; Poradnik pracodawcy – wybrane aspekty prawa pracy, ubezpieczeń: społecznych i zdrowotnego oraz prawa podatkowego; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; praca zbiorowa pod red. Witolda Modzelewskiego, współautor i redaktor. Jest autorką licznych artykuły poświęcone problematyce prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych publikowane w wydawnictwach.

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy nr wpisu 09293, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

 

Program opracowała Monika Cieślak oraz Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień – Monika Cieślak

PROSIMY O ZABRANIE KALKULATORÓW!

Wynagrodzenie za pracę – jak płacić wynagrodzenie minimalne i składniki z nim związane na przełomie roku?

Skutki zmiany wysokości wynagrodzenia i zmiany wymiaru etatu dla wyliczeń składników wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za pracę pomniejszone – pomniejszanie za chorobę w lutym i grudniu oraz inne pomniejszenia.

Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy – jakie składniki wchodzą do podstawy zasiłkowej, uzupełnianie podstaw zasiłkowych.

Zasiłek macierzyński – kiedy płacimy 60%, kiedy 80%, a kiedy 100% podstawy zasiłkowej?

Zasiłek opiekuńczy – limity: 14, 60 i 56 dni, definicja członka rodziny.

Wynagrodzenie za urlop.

 1. Składniki wchodzące do podstawy wynagrodzenia urlopowego.
 2. Składniki, które nie wchodzą do podstawy wynagrodzenia urlopowego.
 3. Wyliczanie wynagrodzenia urlopowego w praktyce systemów czasowych: stałej stawki miesięcznej i godzinowej.

Ekwiwalent za urlop.

 1. Zasady uzupełniania podstaw urlopowych.
 2. Kiedy wypłacamy ekwiwalent za urlop?
 • Przypadki zastosowania zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
 • Ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego.
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Odprawa rentowa lub emerytalna.
 • Odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę – jak wliczać zmienne składniki do podstawy?
 • Nagroda czyli premia uznaniowa w podstawach.

Składniki fakultatywne, oskładkowanie i opodatkowanie – porównanie

 • Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS.
 • Zwolnienie do 380 zł – zasady.
 • Świadczenia pieniężne (przedpłacona karta płatnicza)
 • Świadczenia rzeczowe – paczki, bilety, karnety, inne
 • Kupony kulturalno-sportowe nie korzystają ze zwolnienia podatkowego.
 • Wycieczki i wypoczynek dorosłych, wypoczynek dzieci.
 • Zapomogi.
 • Pożyczki.
 • Imprezy firmowe, zawody sportowe, imprezy sportowe.
 • Świadczenia dla członków rodziny sfinansowane z ZFŚS.
 • Świadczenia dla emerytów i rencistów sfinansowane z ZFŚS.
 • Żłobek, przedszkole.

Opodatkowanie działalności socjalnej pracodawców nie tworzących ZFŚS

 • Narzędzia pracy.
  • Komputer.
  • Samochód
  • Transport.
  • Ryczałt samochodowy.
  • Ubiór służbowy
  • Internet.
  • Świadczenia dla telepracowników

Inne świadczenia.

  1. Nagroda jubileuszowa.
  2. Nagrody rzeczowe, prezenty, kwiaty.
  3. Odprawa emerytalna, odprawa rentowa.
  4. Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy .
  5. Odszkodowania wynikające z zakazu konkurencji.
  6. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
  7. Posiłki, diety.
  8. Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy.
  9. przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy.
  10. Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe.
  11. Szkolenia, studia podyplomowe.
  12. Dodatek uzupełniający 80% zasiłek.
  13. Składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie absencji chorobowej.
  14. Pożyczka.
  15. Usługi medyczne, szczepienia i opieka medyczna.
  16. Ubezpieczenie na życie.
  17. Odsetki od nieterminowej wypłaty.
  18. Wynajem mieszkania.
  19. Świadczenia dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i macierzyńskim.

II dzień – Danuta Denkiewicz

Zmiany w płacach w 2018r. – nowe limity zwolnień podatkowych, wyższe koszty dla twórców, zmiany w skali podatkowej i w rozliczeniach z ZUS.

 1. Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2018r.
 2. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie:
 • podwyższenie wysokości niektórych zwolnień podatkowych dla pracowników, emerytów i rencistów –byłych pracowników oraz sprzedaży premiowej i wygranych w konkursach
 • nowy limit dotyczący 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców, w tym rodzaje działalności do której koszty te mają zastosowanie
 • zmiany w skali podatkowej – podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy
 • likwidacja PIT-40 za 2017r.

Zmiany w rozliczeniach z ZUS w 2018r.

 1. nowe zasady opłacania składek – (jeden przelew na jedno konto wszystkich składek) – oddzielne konto dla płatnika
 2. zaliczenie bieżących wpłat na poczet zaległych składek ZUS
 3. prawo ZUS do ustalenia płatnika przy outsourcingu
 4. zaświadczenia o niezaleganiu
 5. rozszerzenie katalogu osób, które z tytułu umowy zlecenia/o świadczenie usług nie podlegają ubezpieczeniom w w ZUS
 6. propozycja zniesienia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (limit trzydziestokrotności)

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2018r. i jego wpływ na rozliczenia składkowe, w tym podstawa wymiaru składek dla:

 1. osób przebywających na urlopach wychowawczych
 2. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
 3. pracowników oddelegowanych do pracy za granicą

PRACOWNICY SKŁADKI I PODATKI W 2018 ROKU

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę i zasady jego wyrównywania

2. Minimalne wynagrodzenie w 2018r.

3. Tryb ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z pracy najemnej.

4. Przychód ze stosunku pracy – jako podstawa oskładkowania i opodatkowania

 • moment powstania przychodów pieniężnych i niepieniężnych
 • warunki powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń
 • przychody wolne od składek i podatku
 • wycena przychodów niepieniężnych dla składek i podatku; podobieństwa i różnice
 • przychody w walucie obcej – kiedy powstają i jak się przelicza na PLN

5. Koszty uzyskania przychodów stosowane przez płatnika i w rozliczeniu rocznym

6. Wyliczanie podstawy opodatkowania, w tym odliczanie składek ZUS, jakie składki nie  

pomniejszają podstawy opodatkowania  

7. Tryb obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy

8. Rozliczanie składek i podatku osób:

 • pobierających zasiłek macierzyński
 • na urlopach wychowawczych, w tym objętych ubezpieczeniami przez część miesiąca
 • na urlopach wychowawczych, które otrzymują od pracodawcy świadczenia w
 • naturze, nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne
 • na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, które wykonują pracę na podstawie
 • umowy zlecenia lub prowadzą działalność gospodarczą

9. Źródło dochodów i zasady rozliczania świadczeń otrzymywanych przez emerytów i

rencistów – byłych pracowników

10. Rozliczenie wypłat dokonanych po śmierci pracownika

UMOWY CYWILNE – SKŁADKI I PODATKI W 2018 ROKU

 1. Charakterystyka umów cywilnych, w tym różnice między umowami
 2. Minimalna stawka godzinowa dla niektórych umów cywilnych, zasady stosowania, dokumentowania i wypłacania oraz obowiązki i odpowiedzialność firm
 3. Umowy cywilne – tytuł do ubezpieczeń
 4. Zbieg tytułów- zasady rozstrzygające
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
 6. Źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 7. Pojęcie przychodów z podziałem na rodzaje umów
 8. Koszty uzyskania przychodów, także z tytułu praw autorskich
 9. Opodatkowanie na zasadach ogólnych i w sposób ryczałtowy
 10. Podstawa opodatkowania, tryb obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy
 11. Naliczenie i pobór podatku zryczałtowanego od kwot do 200zł
 12. Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu umowy, świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, należności z tytułu podróży związanej z wykonywana pracy
 13. Rozliczenie: umowy zlecenia uznanej za umowę o pracę oraz umowy o dzieło uznanej za umowę zlecenia

Zarząd, rada nadzorcza

 1. Tryb powoływania, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych
 2. Określenie wynagrodzenia i innych świadczeń z tytułu pełnionych funkcji
 3. Tytuł do ubezpieczeń i źródło przychodów w podatku dochodowym
 4. Narzędzia optymalizacji podatkowej kadry zarządzającej :
 • wybór stosunku prawnego łączącego strony; powołanie, kontrakt menedżerski, umowa o pracę, działalność gospodarcza
 • łączenie kilku stosunków prawnych; umowa o pracę i kontrakt menedżerki, kontakt menedżerski i pozarolnicza działalność gospodarcza, pełnienie funkcji z powołania połączone z umową o pracę lub z kontraktem menedżerskim albo z działalnością gospodarczą

Składki na FP i FGŚP – zasady opłacania

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  18-19.06.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 1190 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję