PŁACE OD A DO Z W 2018/2019 ROKU – podatki, składki, zasiłki, WAŻNE zmiany! termin 20-21 listopad

PŁACE OD A DO Z W 2018/2019 ROKU – podatki, składki, zasiłki, WAŻNE zmiany! termin 20-21 listopad

  • 20-21.11.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

  • Czas szkolenia: 2 dni

  • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millenium Plaza)

  • Wykładowcy: Agnieszka Wachowicz – Specjalista ds. zasiłków, Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

  • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

    1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

    1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

    W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy:

Agnieszka Wachowicz- Doświadczony specjalista w sprawach kadrowo-płacowych z 16 letnią praktyką. Swoje kompetencje zawodowe rozwijała zarówno w wewnętrznych działach kadrowo-płacowych m.in. w UBC PHARMA, Casino Polonia, jak również w outsourcingu. Doświadczony trener w zakresie kadr i płac, systematycznie zaangażowana w realizację projektów szkoleniowych dedykowanych specjalistom ds. kadr i wynagrodzeń.

 

 

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowały Danuta Denkiewicz oraz Agnieszka Wachowicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień – Agnieszka Wachowicz

Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa, prawo do świadczeń, ich wysokość, podstawa wymiaru – stosowanie przepisów w praktyce

Świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy):

  • kiedy pracownika obowiązuje okres wyczekiwania,
  • brak prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego,
  • kontrola zwolnień lekarskich przez pracodawcę, kontrola orzekania i wystawiania zwolnień lekarskich przez ZUS,
  • ustalanie okresu zasiłkowego, postępowanie przy braku kodu A, okresy wliczane i niewliczane do okresu zasiłkowego,
  • wysokość świadczeń, wysokość zasiłku w przypadku pobytu pracownika, który ma ponad pięćdziesiąt lat w szpitalu na przełomie roku,
  • dokumenty do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty świadczeń.

Zasady wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku chorobowego i wynagrodzenia chorobowego:

  • zasady wystawiania zwolnień lekarskich: zwolnienie za okres wsteczny, zwolnienie zaczynające się po dniu wystawienia, zwolnienia szpitalne, zwolnienie dla drugiego płatnika,
  • wystawianie e-ZLA przez lekarza, dostarczanie wydruku e-ZLA, zaświadczenie wystawione na wydruku z systemu, zwolnienia w okresie przejściowym,
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę: posiadającego profil płatnika, nieposiadającego profilu płatnika,
  • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, jeżeli za część okresu zaświadczenia lekarskiego wypłaty dokonuje płatnik składek, a za część ZUS (e-ZLA / ZUS ZLA) – w przypadku płatnika posiadającego profil płatnika oraz nieposiadającego profilu płatnika składek,
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS: w przypadku pierwszego zwolnienia, w przypadku kolejnych zwolnień,
  • postępowanie w razie stwierdzenia błędu w e-ZLA, anulowanie e-ZLA,
  • zwolnienie wystawione za okres wsteczny (e-ZLA / ZUS ZLA) – czy może być dokumentem do wypłaty.

Świadczenie rehabilitacyjne:

  • wysokość świadczeń,
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, brak prawa do świadczenia, waloryzacja.

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne: wysokość, warunki niezbędne do przyznania, przypadki, w których świadczenia nie przysługują, dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy oraz chorobę zawodową niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości.

Zasiłek macierzyński:

  • prawo do zasiłku macierzyńskiego oraz okres przysługiwania:
  • z tytułu urodzenia dziecka,
  • z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
  • zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego, możliwość odroczenia urlopu, czy odroczony urlop przysługuje, jeśli dziecko urodziło się w 2015 r. lub wcześniej,
  • podejmowanie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, wydłużanie urlopu rodzicielskiego w razie wykonywania pracy u swojego pracodawcy, dwa sposoby obliczenia wydłużenia urlopu,
  • możliwość przerwania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka,
  • możliwość skorzystania z zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego ojca dziecka, gdy matka dziecka jest osobą ubezpieczoną, gdy jest osobą nieubezpieczoną,
  • zasiłek macierzyński przysługujący ojcu dziecka w razie podjęcia pracy przez nieubezpieczoną matkę dziecka,
  • wysokość zasiłku, w tym w razie przedłużenia urlopu rodzicielskiego, w razie korzystania z rodziców z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie, wyrównywanie zasiłku do 100%,
  • wykonywanie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, obniżanie zasiłku, prawo do innego zasiłku w czasie niemożności wykonywania zatrudnienia,
  • dokumenty do wypłaty zasiłku dla matki i ojca, w przypadku dzielenia się przez rodziców okresem wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

Wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu, ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, w razie wypłacania zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego, w razie dokonywania potrąceń i egzekucji z zasiłku. Dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy:

  • przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy,
  • krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego,
  • okres wypłaty, limity wypłaty zasiłku,
  • praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego (opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym),
  • przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:

  • okres do ustalenia podstawy wymiaru,
  • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane,
  • zasady uzupełniania wynagrodzenia,
  • ustalanie podstawy wymiaru po przekroczeniu trzydziestokrotności, średni wskaźnik składek,
  • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
  • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
  • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
  • umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
  • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
  • zmiana wymiaru czasu pracy, zmiana wymiaru czasu pracy a uwzględnianie składników za dłuższe okresy niż miesiąc,
  • ponowne ustalanie i nieustalanie podstawy wymiaru, w tym po zmianie wymiaru czasu pracy,
  • podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym innym niż pracownicy (zleceniobiorców) – gdy zasiłek zaczyna się przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia, a ubezpieczony nie posiada lub posiada wcześniejszy okres ubezpieczenia, gdy niezdolność powstała przed upływem 12 kalendarzowych miesięcy ubezpieczenia.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty zasiłków, zasady ich wypełniania.

II dzień – Danuta Denkiewicz

1. Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2019r.,

1) wysokość i zasady wyrównywania minimalnego wynagrodzenia

2) warunki bezpiecznego stosowania minimalnej stawki godzinowej na umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług oraz przy samozatrudnieniu

2. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019r.

1) wprowadzone w 2018r.zakresie:

a) podwyższenia niektórych zwolnień podatkowych dla pracowników, emerytów i rencistów –byłych pracowników

b) nowego limit 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców, w tym rodzaje działalności do której koszty te mają zastosowanie

c) zmian w skali podatkowej – podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy

d) ograniczenie stosowania kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy

2) wprowadzone 2019/2020r. w obowiązkach płatnika, w tym;

a) nowe zasady terminy składania zeznań podatkowych

b) skrócenie terminu i zmiana formy przesyłania informacji podatkowych do US (PIT-11, PIT-8C, PIT-R)

c) modyfikacja przepisów w zakresie obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od pracowników w 2020r.

3. Pracownicze Plany Kapitałowe;

a) składki od pracowników i pracodawcy i ich wpływ na listę płac

b) zwrot składek z PPK – kwestie podatkowe (przychody zwolnione i opodatkowane )

4. Danina solidarnościowa – zasady jej naliczania i opłacania w świetle przepisów ustawy o PDOF

5. Stosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania od 1 stycznia 2019 r. wobec płatników.

6. Zmiany w rozliczeniach z ZUS w 2018/2019 roku

1) wprowadzone w 2018r.

a) e-składka, oddzielne konto płatnika, jeden przelew na jedno konto wszystkich składek, zaliczenie bieżących wpłat na poczet zaległych składek ZUS

b) prawo ZUS do ustalenia płatnika przy outsourcingu

c) do z limitem trzydziestokrotności na 2019r.?

2) wprowadzone w 2019r. w kontekście skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej

a) nowe obowiązki informacyjne płatników wobec ZUS

b) nowy obowiązkowy raport informacyjny ZUS RPA za nowo zatrudnionych pracowników od 1 stycznia 2019r.

c) zusowskie warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w okresie od 1.01.1999 do 31.12.2018r., w tym;

  • oświadczenie płatnika ZUS OSW- treść i skutki złożenia
  • nowy raport informacyjny ZUS RIA, termin złożenia, dane i treść

d) obowiązki płatnika oraz ZUS wobec ubezpieczonego, za którego płatnik złożył raport ZUS RIA

e) nieprawidłowości w formularzu ZUS RIA i sposoby ich korekty

f) zmiana treści formularza ZUS ZWUA

g) zmiany dostosowujące w Programie Płatnik, e -Płatnik, PUE

7. Korzyści oraz ryzyko składkowo-podatkowe płatników współpracujących z przedsiębiorcami korzystającymi z ulgowych form działalności zarobkowej, o których mowa w tzw. Konstytucji Biznesu

1) współpraca z przedsiębiorcą nierejestrowym,

a) warunki i zasady prowadzenia działalności nierejestrowanej,

b) brak obowiązków składkowo-podatkowych po stronie płatnika,

c) dokumentacja zabezpieczająca płatnika

2)  umowa zlecenie a świadczenie usług przez przedsiębiorcę nierejestrowego, podobieństwa i różnice

3) oskładkowanie umowy zlecenia zawartej z dorabiającym przedsiębiorcą korzystającym: z tzw. „ulgi na start” i „ małego ZUS-u”

8. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2019r. i jego wpływ na rozliczenia składkowe, w tym podstawa wymiaru składek dla:

1) osób przebywających na urlopach wychowawczych

2) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą

3) pracowników oddelegowanych do pracy za granicą

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
  • Data szkolenia:
  • Data szkolenia:

    20-21.11.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

  • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

    1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

    1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

    W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
  • CWPP
    Al. Jerozolimskie 123a
    02-017 Warszawa
  • +48 22 357 27 79
  • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję