Ochrona danych osobowych oraz prawo pracownika do prywatności – zgodnie z RODO, nowymi przepisami prawa pracy i kształtującą się wykładnią, nowe obowiązki w zakresie dokumentacji pracowniczej – termin czerwcowy

Ochrona danych osobowych oraz prawo pracownika do prywatności – zgodnie z RODO, nowymi przepisami prawa pracy i kształtującą się wykładnią, nowe obowiązki w zakresie dokumentacji pracowniczej – termin czerwcowy

 • 20-21.06.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – prawnik 

 • Cena: 1190 zł od osoby za dwa dni szkolenia. To szkolenie nie jest objęte promocją „+ 1 osoba gratis.”

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Jakie dane są danymi osobowymi podlegającymi ochronie i jakie czynności wchodzą w zakres przetwarzania danych osobowych,
 2. Wymagania RODO wobec administratorów danych osobowych (w tym pracodawców i obsługujących ich podmiotów, np. biur rachunkowych),
 3. Najistotniejsze zasady zapobiegania ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych przez niezgodne z prawem przetwarzanie ich danych, w tym możliwość akredytacji lub certyfikacji,
 4. Zasady poprawnego wyboru podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratora danych,
 5. Obowiązki w przypadku stwierdzenia naruszenia poprawności przetwarzania danych – jak poprawnie postąpić,
 6. Obowiązki pracodawców, którzy muszą korzystać z pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w szczególności:
 • termin i zasady zgłoszenia Inspektora do GIODO (UODO),
 • warunki wykonywania pracy przez Inspektora (podstawa prawna świadczenia pracy),
 • obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • uprawnienia Inspektora oraz obowiązki pracodawcy wobec niego – zgodnie z prezentowaną wykładnią przede wszystkim GIODO,
 • zasady funkcjonowania pracodawcy, który nie będzie musiał obowiązkowo współpracować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 1. Na czym polega rejestr czynności przetwarzania i którzy pracodawcy muszą go prowadzić, w tym opinia GIODO (UODO) odnośnie kształtu i postaci takiego rejestru,
 2. Nowe zasady pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników (dane których pracodawca może żądać oraz dane, które może przetwarzać tylko za zgodą kandydata do pracy i pracownika), obowiązujące do 25 maja br.,
 3. Warunki jakie muszą być spełnione, żeby zgoda kandydata do pracy albo pracownika była udzielona poprawnie (zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy oraz RODO),
 4. Jak ma wyglądać poprawne ogłoszenie rekrutacyjne zgodnie z wymogami RODO i nowych przepisów prawa pracy (praktyczne przykłady),
 5. Jak powinien być skonstruowany i wypełniany kwestionariusz osobowy od kandydata do pracy oraz pracownika po 25 maja br. (praktyczne, przykładowe wzory kwestionariuszy),
 6. Jak prawidłowo przetwarzać CV dostarczane przez osoby z własnej inicjatywy zgłaszające się do danego pracodawcy (przykładowe wzory informacji),
 7. Dotychczasowa wykładnia GIODO (UODO) odnośnie przetwarzania danych kandydatów do pracy i pracowników– które poglądy można stosować po zmianie przepisów,
 8.  „Dane wrażliwe” w prawie pracy – co ujawniają i na jakich warunkach mogą być przetwarzane (brak możliwości przetwarzania takich danych za zgodą kandydata do pracy oraz pracownika), wyjątki dopuszczające przetwarzanie danych wrażliwych (przykłady),
 9. Co to są dane biometryczne i na jakich zasadach można je przetwarzać w prawie pracy – praktyczne przykłady,
 10. Nowe regulacje dotyczące przetwarzania danych zawartych w skierowaniu na badania profilaktyczne i orzeczeniu lekarskim o zdolności do pracy otrzymanych od innego pracodawcy (w przypadku możliwości wykorzystania tych dokumentów zamiast kierowania kandydata do pracy na badania wstępne),
 11. Prawo pracownika do prywatności – kontra uprawnienia pracodawcy co do kontroli czasu pracy, sposobu wykonywania pracy oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy – zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy oraz najnowszym orzecznictwem, w tym:
 • zasady stosowania monitoringu wizyjnego, monitoringu służbowej poczty elektronicznej, aktywności pracownika w Internecie oraz innych monitoringów wynikające z nowych przepisów Kodeksu pracy,
 • obowiązek wprowadzenia postanowień o stosowanym monitoringu do Regulaminu pracy lub innego wskazanego w przepisach aktu wewnętrznego (praktyczne przykłady postanowień),
 • obowiązki informacyjne wobec pracowników objętych monitoringiem i terminy na ich zrealizowanie,
 • obowiązek wprowadzenia odpowiednich oznaczeń monitorowanych miejsc oraz narzędzi pracy,
 •  inne formy kontroli pracowników w miejscu pracy (m.in. kontrola trzeźwości pracownika) – zasady poprawnego ich przeprowadzania,
 1. Obowiązek poprzedzenia stosowania monitoringu oceną skutków planowanych operacji zgodnie z RODO,
 2. Inne przypadki z zakresu prawa pracy w odniesieniu do których – zgodnie z wykładnią GIODO – powinna być opracowana ocena skutków planowanych operacji, w tym:

– procedury dotyczące zgłaszania nadużyć (anymobbingowe, antykorupcyjne) – zgodnie z wykładnią PIP i planowanymi, nowymi przepisami,

 1. Pomoc GIODO (UODO) w stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (informacje, jakie można znaleźć na stronie internetowej tego urzędu),
 2. Kontrole GIODO (UODO) – zasady przeprowadzania kontroli, zasady nakładania i wysokość mandatów, odpowiedzialność cywilna i karna,
 3. Nowe obowiązki związane ze zmianą przepisów dotyczących prowadzenia (w postaci papierowej albo elektronicznej) oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. w szczególności:
 • dodatkowe obowiązki pracowników działów kadr związane z informowaniem pracowników o terminie przechowywania ich dokumentacji (okres przechowywania, termin na odebranie, termin na zniszczenie, w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo) – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy (przykładowy wzór informacji),
 • obowiązek wydawania kopii dokumentacji na każde życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby) – zasady sporządzania takich kopii,
 • dodatkowy obowiązek pracowników działów kadr, który pojawi się w razie zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną – obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni, (przykładowy wzór zawiadomienia o zmianie postaci prowadzonej dokumentacji),
 • konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie),
 • problematyka prowadzenia dokumentacji w postaci papierowej (m.in. zasady nanoszenia zmian na spis dokumentów gromadzonych w poszczególnych częściach akt osobowych, obowiązek tłumaczenia obcojęzycznych dokumentów, w przypadku konieczności gromadzenia ich w aktach, problematyka doniesienia dokumentóww z opóźnieniem),
 • Zasady prowadzenia kart ewidencji czasu pracy od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z  wprowadzanymi zmianami oraz adekwatność list obecności (zgodnie z wykładnią GIODO i PIP).
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  20-21.06.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena: 1190 zł od osoby za dwa dni szkolenia. To szkolenie nie jest objęte promocją „+ 1 osoba gratis.”

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję